Nejlepší bydlení realitní společnost

Daň z nemovitosti

Musí ji platit každý rok majitel nemovitostí případně ji může platit nájemce nebo uživatel nemovitosti – výjimečně. Pokud je na nemovitosti více majitelů, potom mohou platit daň buď společně nebo každý za svůj podíl na nemovitosti.

 

Daň je složená ze dvou částí: daně ze stavby a daně z pozemku. Každá se vypočítává jiným způsobem.

Povinnost platit daň z nemovitosti vzniká na základě vlastnictví nemovitosti nebo jejího užívání a je třeba ji platit bez vyjímek a bez přihlédnutí k momentálním příjmům majitele nemovitosti.

 

Daň ze staveb

Poplatníkem je v drtivé většině majitel bytu, domu, chaty, chalupy, nebytového prostoru. Výjimečně může daň platit nájemce.

 

Z čeho se daň platí?

Předmětem jsou všechny stavby na území ČR a to:

-         na něž bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, souhlas nebo které kolaudačnímu rozhodnutí podléhají (a užívají se),  nebo které jsou dokončené podle dříve vydaných předpisů, nebo byly v užívání před kolaudačním souhlasem

-         jsou způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu, nebo jsou užívány a podléhají oznámení stavebnímu úřadu

-         byty a nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí vč. podílu na společných částech stavby

 

Z čeho se daň neplatí

-         pokud byla stavba od daně osvobozena nebo byla vyňata z předmětu daně

-         pokud je vypočtená daň menší nebo rovna 30 Kč, daň se vyměří, ale neplatí se, resp. Nepředepíše se k úhradě.

 

Termíny placení daně z nemovitosti od kdy do kdy

 

Daň do 5000,- Kč za rok se platí do 31.května. Vyšší daň je možné rozložit do dvou splátek stejně velkých s termíny 31.5 a 30.11. běžného roku.

 

Základ daně a její vyměření

Daň ze stavby se počítá ze zjištěné výměry půdorysu nadzemní části stavby v m2 v tom stavu v jakém byla 1.ledna v období ve kterém podléhá dani. U stavby svislé nosné se půdorysem rozumí rozměr, který je ohraničen předmětem obvodu stavby, která se dotýká povrchu přilehlého pozemku ve vodorovné rovině. U ostatních staveb jsou-li příslušenstvím nemovitosti (dílna) se u každé zkolaudované stavby zahrnuje pouze zastavěná výměra větší než 16 m2.

U bytů nebo samostatného nebytového prostoru se výměra podlahové plochy k 1.1. násobí koeficientem 1,2.

 

Daň z pozemku

Poplatníkem je v drtivé většině majitel pozemku. Výjimečně může daň platit nájemce.

 

Z čeho se daň platí?

Dani podléhají všechny pozemky na území ČR, vedené v katastru nemovitostí a vedené pod druhem: stavební, orná půda, vinice, chmelnice, zahrada, ovocný sad, louky, pastviny, ostatní plochy. U lesů se zdaňují ty, které jsou většinově hospodářsky využívány. U vodních ploch ty, které slouží k chovu ryb a rybolovu intenzivně.

 

Z čeho se daň neplatí

-         pokud byla stavba od daně osvobozena nebo byla vyňata z předmětu daně

-         pokud je vypočtená daň menší nebo rovna 30 Kč, daň se vyměří, ale neplatí se, resp. Nepředepíše se k úhradě.

 

Základem daně u pozemku je:

Na typu pozemku buď:

-         hodnotový základ (vyjádřený v korunách českých)

-         základ ve fyzických (metrických) jednotkách (m2) podle typu pozemku

 

Hodnotový základ se používá u zemědělské půdy a spočítá se průměrná cena půdy za metr2 ve vyhlášce krát výměra pozemku. Cenu zjistí zájemce na obecním úřadě nebo u správce daně.

U ostatních pozemků je základem pro daň skutečná výměra pozemku v m2 1.ledna pro zdaňovací období.

 

Sazba daně pozemků

Jsou různé daňové sazby pro různé typy pozemků. Stavební pozemky mají korekční koeficient podle velikosti obce.

 

Osvobození od daně:

Toto se v drtivé většině případů netýká normálních občanů. Od daně jsou osvobozeny (vyňaty) takové stavby jako kanalizace, vodovodní řady, rozvody energií.

Informujte se u správce daně. Některé nemusí platit osoby vlastnící ZTP a ZTP-P a pokud nejsou využívány k podnikatelské činnosti.


Nejlepší bydlení realitní společnostSdílet tuto stránku / doporučit web