Nejlepší bydlení realitní společnost

Pojištění domácnosti a nemovitosti:

U většiny pojišťoven jsou v základním pojištění zahrnuta tato rizika:

  • krádež vloupáním, loupež
  • požár, výbuch
  • úder blesku
  • pád letadla
  • pád stromu nebo stožáru
  • vichřice, krupobití
  • zemětřesení
  • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí

Kromě pojištění rodinného domu a pojištění bytu je možné pojistit také rekreační nemovitost  (chatu, chalupu), včetně stavebních součástí. Mimo samotný rekreační objekt lze pojistit i vedlejší stavby na stejném pozemku – plot, kůlnu, garáž, studnu, bazén, dále např. skleníky. Pojistka může zahrnovat i movité věci, které náleží k rekreační domácnosti, jako např. zahradní a údržbová technika.

Domácnost není nemovitost

Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti bývá často mylně zaměňováno. Lidé se mnohdy domnívají, že pojištění nemovitosti ochrání současně i vybavení domácnosti. U pojištění stavby (nemovitosti) je třeba dát také pozor na to, zda se pojištění vztahuje i na vedlejší stavby stojící na stejném pozemku, jako jsou např. garáže, kůlny, bazény apod. Tyto vedlejší stavby je většinou třeba zvlášť připojistit. 

 

Jak porozumět své pojistné smlouvě?

Pokud jchcete uzavřít pojistnou smlouvu na domácnost nebo stavbu (nemovitost), měli byste přesně vědět, na jaké věci a rizika se pojistka vztahuje, zda nastavení limitů plnění odpovídá aktuální hodnotě věcí, zda pojistka kryje i riziko škod, které byste mohli způsobit sousedům atd. 

Na co si dát pozor

Mějte na paměti, že změny, ke kterým na vaší straně dojde v průběhu trvání pojistné smlouvy, mohou v případě škody zásadním způsobem ovlivnit posouzení jednak nároku a jednak výše pojistného plnění ze strany pojišťovny. Veškeré změny, které nastanou, je proto třeba neprodleně hlásit pojišťovně.

 

Nejčastější chybou je podpojištění.

 

Podpojištění znamená, že pojistná částka, která je uvedená v pojistné smlouvě, je v okamžiku vzniku pojistné události nižší, než je aktuální hodnota pojištěného majetku. Pojistná částka je přitom limitem pojistného plnění. Při likvidaci škodné události pojišťovnou jsou pak mnozí její klienti rozčarováni z výše plnění, které jim pojišťovna za vzniklou škodu přizná.

 

K podpojištění může dojít úmyslně, ve snaze klienta získat pojistku za co nejnižší cenu. To se ovšem může nevyplatit. V případě škodné události pak poškozený nemá šanci získat od pojišťovny plnění v takové výši, která odpovídá hodnotě zničeného majetku. Také v případě poškození pojištěného majetku se může klient ošidit. Zjistí-li pojišťovna, že je majetek podpojištěn, může totiž pojistné plnění krátit poměrem podpojištění.

 

Často pak dochází k podpojištění v důsledku provedené modernizace nebo inflace. Modernizace může dokonce změnit rozsah pojistné ochrany. Proto je žádoucí pojistnou smlouvu průběžně kontrolovat, porovnat se skutečným stavem, a případně ji aktualizovat.

 

U některých starších pojistných smluv navíc některá rizika nebyla předmětem pojištění, např. škody způsobené vodou z vodovodních zařízení, odcizení krádeží vloupáním nebo škody vzniklé v důsledku tíhy sněhu či námrazy.

 

Změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištění zaniká.

 

Neznalostí tohoto faktu se můžete dopustit fatální chyby. Dojde-li ke změně vlastníka, ať už prodejem nemovitosti, rozvodem, úmrtím nebo jen změnou podílu, pojištění zaniká. A to i v případě, že je pojistné i nadále řádně placeno. Obvyklé jsou případy, kdy při úmrtí vlastníka nemovitosti přechází na děti. Pojišťovna však o této skutečnosti není informována a nadále posílá složenky na úhradu pojistného. To, v dobré víře, že je tak majetek pojištěn, nový vlastník řádně platí. V okamžiku, kdy dojde ke škodné události, se však zjistí, že pojištění ze zákona zaniklo. Pojišťovna pak pojistné plnění za vzniklé škody neuhradí, přestože nový vlastník nemovitosti pojistné na její účet řádně zasílal.

  

Důležité je také pojištění odpovědnosti za škodu.

 

Ani pojištění stavby ani pojištění domácnosti sama o sobě nekryjí škody, které způsobíte třetím osobám. Pokud nemáte sjednáno pojištění odpovědnosti a např. pračkou vytopíte sousedy, od pojišťovny nedostanete nic. Pojištění stavby a pojištění domácnosti chrání pouze váš majetek. Někdy bývá pojištění odpovědnosti součástí balíčku pojištění. Pokud ne, je třeba si odpovědnost za škody připojistit.

 

Pojištění odpovědnosti za škody v běžném životě by mělo být samozřejmostí každého vlastníka nemovitosti nebo nájemce bytu. Poskytuje totiž širokou pojistnou ochranu při každodenních činnostech a chrání před poměrně často se vyskytujícími riziky, jako je právě vytopení sousedů, škoda způsobená jiné osobě při domácích činnostech či při jízdě na kole nebo jiných rekreačních sportech.

 

Při škodní události je na poškozeném, aby prokázal příčinu a rozsah vzniklé škody.

 

Každý, kdo spoléhá na svoje pojištění, by si měl předem uvědomit několik faktů. Především je mylné se domnívat, že vše, co se v domácnosti nebo na stavbě stane, uhradí pojišťovna. Pojistná smlouva a pojistné podmínky jasně definují, co je předmětem pojištění a co ne, tedy které věci a která rizika, jaké jsou limity plnění ze strany pojišťovny atp.

 

Za druhé je dobré vědět, že je to klient, nikoli pojišťovna, kdo je povinen prokázat příčinu i rozsah pojistné události. Škodu je proto nutné důkladně zdokumentovat (fotografie, policejní protokol atp.) a včas nahlásit pojišťovně, a to dříve, než se pustíte do oprav. Samozřejmostí je uschování účtenek a jiných nabývacích dokladů a faktur za provedení případných oprav. Faktury navíc musí být rozepsány položkově, protože pojišťovna vyplatí pojistné plnění pouze za uvedení věci do původního stavu.

 

Při sjednávání pojištění chybují i podnikatelé.

 

Často se chyb při pojišťování majetku dopouštějí i podnikatelé, přitom právě pro podnikatele nebo živnostníka může fatální chyba při pojištění podnikatelského majetku znamenat, v tom horším případě, i konec podnikání.

 

Nejčastější chybou bývá podhodnocení podnikatelského majetku. Mnohdy podnikatelé a živnostníci jeho hodnotu ani neznají.

 

Mnohdy ignorují nebo podceňují možnost připojistit si stavební součásti pojištěného místa, např. dveře, prosklené části, zámky, připojištěním proti riziku krádeže vloupáním. Finanční ztráty, které by na těchto věcech v případě krádeže firmě vznikly, totiž považují v porovnání s ostatními škodami za podřadné.

 

Zásadní chybou při podnikání může být nepojištění cizích věcí převzatých v souvislosti s podnikatelskou činností do opravy, do úschovy, ke zpracování a podobně. V závislosti na hodnotě těchto věcí se přitom podnikatel vystavuje likvidačnímu riziku, pokud by došlo k jejich odcizení či poškození. 

 

Nezájem ze strany podnikatelů bývá i o pojištění majetku proti takovým rizikům, která jsou málo pravděpodobná nebo se již delší dobu neobjevila. Typickým příkladem je pojištění pro případ poškození nebo zničení podnikatelského majetku tíhou sněhu a námrazy.

 

Obecně vzato, i někteří podnikatelé, stejně jako běžní občané, si rizika spojená s nedostačujícím pojištěním, uvědomí, až když je pozdě. 

Ze statistik pojištění domácnosti a odpovědnosti

 

72 procent pojištěných za celou dobu trvání pojistky nezmění pojistnou částku. Přitom průměrná délka trvání jedné pojistné smlouvy je 8 – 10 let.

 

Pojistnou smlouvu průběžně aktualizujte!

Srovnání pojištění nemovitosti a domácnosti si můžete provést online v naší kalkulačce zde:Nejlepší bydlení realitní společnostSdílet tuto stránku / doporučit web