Nejlepší bydlení realitní společnost

Příspěvek a dávky na bydlení

Dávky na bydlení od 1.1.2012

V našem sociálním systému existují dvě dávky, které slouží k částečné úhradě nákladů spojených s bydlením. Jsou jimi:

 

-        příspěvek na bydlení - dávka státní sociální podpory

-        doplatek na bydlení -  dávka pomoci v hmotné nouzi  

 

Při posuzování nároku na tyto dávky a jejich výši jsou podstatné:

 

-        výše příjmů „rodiny“, to znamená všech společně posuzovaných osob

-        výše nákladů na bydlení

-        forma bydlení

 

Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v bytě přihlášeny k trvalému pobytu. To, zda tyto osoby spolu trvale žijí a zda společně hradí náklady na svoje potřeby, není rozhodující. (Dále tyto osoby označujeme termínem „rodina“.)

 

Výjimkou jsou případy, kdy úřad rozhodne, že se nepřihlíží k takové společně posuzované osobě, která nejméně tři měsíce byt prokazatelně neužívá. Takový postup však musí být úřadu navrhnut a skutečnost, že dotyčná osoba byt neužívá, je nutno prokázat. Tato možnost se však týká pouze „příspěvku na bydlení“.

 

 

Příspěvek na bydlení

 

Nárok na příspěvek na bydlení vzniká takové rodině, jejíž výdaje na náklady na bydlení přesahují 30% jejích příjmů  (pro Prahu platí 35%), přičemž těchto 30% příjmů (35 % v Praze) nepřesahuje „normativní náklady na bydlení“, tj. zákonem stanovenou hranici.

 

Výše příspěvku na bydlení se vypočítá jako rozdíl mezi náklady na bydlení (normativními náklady na bydlení) a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).

 

Výplata příspěvku je časově omezena na dobu 84 měsíců v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení se nevztahuje na domácnosti, v nichž žijí výhradně osoby starší 70 let. Dále se nevztahuje na osoby zdravotně postižené, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech. Lhůta 84 měsíců se začíná počítat od 1. 1. 2012.

 

Při posuzování nároku jsou rozhodující příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí, a to včetně přídavku na dítě a rodičovského příspěvku.

 

Stejně tak za výši nákladů na bydlení se považují průměrné náklady na bydlení zjištěné z nákladů vynaložených na bydlení v předchozím kalendářním čtvrtletí.

 

Za náklady na bydlení se považují náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění a dále v případě

 

-        nájemních bytů – nájemné a náklady na plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu

-        bytů vlastníků a u družstevních bytů – srovnatelné náklady vyčíslené v zákoně o státní sociální podpoře

 

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny zákonem a představují průměrné náklady na bydlení podle počtu členů domácnosti a velikosti obce. Při stanovení jejich výše se vycházelo  z velikosti bytů, která je přiměřená pro daný počet osob. Jsou v nich zahrnuty ceny energií a služeb spojených s užíváním bytu a dále nájemné (v souladu se zákonem o nájemném) v případě nájemních bytů, resp. obdobné náklady v případě bytů vlastníků a družstevních bytů.

 

Výše částek normativních nákladů na bydlení stanovených zákonem pro rok 2012 jsou uvedena v následujících dvou tabulkách.

 

 

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty v Kč měsíčně

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis. obyvatel

50 000 - 99 999 obyvatel

10 000 - 49 999 obyvatel

do 9 999 obyvatel

1

7 068

5 616

5 352

4 563

4 379

2

10 144

8 157

7 796

6 715

6 464

3

13 813

11 214

10 742

9 330

9 001

4 a více

17 269

14 135

13 565

11 862

11 466

 

Normativní náklady na bydlení pro BYTY VLASTNÍKŮ A DRUŽSTEVNÍ BYTY  v Kč měsíčně

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

nad 100 tis. obyvatel

50 000 - 99 999 obyvatel

10 000 - 49 999 obyvatel

do 9 999 obyvatel

1

4 053

4 053

4 053

4 053

4 053

2

6 042

6 042

6 042

6 042

6 042

3

8 421

8 421

8 421

8 421

8 421

4 a více

10 699

10 699

10 699

10 699

10 699

 

 

 

 

 

Doplatek na bydlení

 

Doplatek na bydlení je určen osobám, resp. rodinám v hmotné nouzi, které splňují podmínky pro přiznání příspěvku na živobytí, což je další dávka v hmotné nouzi. Doplatek na bydlení se takové rodině poskytne v případě, že příjmy rodiny vč. příspěvku na živobytí jsou postačující k zabezpečení živobytí, ale nepostačují už k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení, a to ani při využití příspěvku na bydlení.

 

Za osobu v hmotné nouzi se pak považuje osoba, jejíž příjem, resp. příjem společně posuzovaných osob, po odečtení přiměřených nákladů na bydlení, je nižší než zákonem stanovená částka na živobytí. Tato osoba se zároveň musí nacházet v situaci, kdy si svůj příjem nemůže vlastním přičiněním zvýšit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku nebo jinému vážnému důvodu a kdy je tak vážně ohroženo zabezpečení jejích základních životních podmínek.

 

Zákon umožňuje poskytnout v odůvodněných případech doplatek na bydlení i osobám, kterým nevznikl nárok na příspěvek na živobytí, avšak jejich příjem nepřesahuje 1,3 násobek částky živobytí. V těchto případech se přihlíží k celkovým sociálním a majetkovým poměrům a na dávku není zákonný nárok, což znamená, že může, ale také nemusí být přiznána.

 

 

Otázky a odpovědi

 

 

 • Na jakou formu bydlení se dávky poskytují?

 

Obě dávky se poskytují na úhradu nákladů spojených s bydlením v bytě nebo domě určeném k dlouhodobému bydlení, a to vlastníku nebo nájemci. Dále pak nájemci obytné místnosti v zařízení určeném k trvalému bydlení (např. ubytovna)- avšak rozhodující je typ smlouvy, viz. dále.

 

Doplatek na bydlení je možné poskytnout i na jiné formy bydlení. Nejedná se však nárokovou dávku, což znamená, že může být přiznána, ale také nemusí.

 

 • Jaké formy bydlení, kromě vlastnické a nájemní, jsou dávkami podporovány?

 

Příspěvek na bydlení lze poskytnout jen na tyto dvě formy bydlení.

 

Doplatek na bydlení je možné poskytnout v případech hodných zvláštního zřetele také na jiné formy bydlení. Patří mezi ně např. bydlení na základě podnájemní smlouvy, na základě smlouvy o sociálních službách (azylové domy), smlouvy o ubytování, na ubytování v domovech pro seniory či osoby se zdravotním postižením, na chráněné bydlení a na ubytování pro osoby se zvláštním režimem. V těchto případech nemusí být splněna podmínka trvalého pobytu v místě bydliště, ani podmínka nároku na příspěvek na živobytí.

 

 • Musí být pro nárok na dávky splněna podmínka trvalého pobytu na adrese bytu, ke kterému se dávka vztahuje?

 

Příspěvek na bydlení může být přiznán pouze za splnění této podmínky.

 

V případě doplatku na bydlení je postačující, je-li žadatel o dávku přihlášen k trvalému pobytu v obci, ve které se byt nachází. V případech hodných zvláštního zřetele může dokonce úřad vyplácející tyto dávky tuto podmínku prominout.

 

 • Musí mít žadatel o dávky faktické bydliště na území České republiky?

 

Ano, musí. Podmínkou pro vznik nároku na tyto dávky je bydliště na území ČR.

 

Zatímco „trvalý pobyt“ je evidenční údaj, „bydliště“ nebo-li „faktické bydliště“ je místo, kde jsou soustředěny převážné zájmy dotyčné osoby, např. místo výdělečné činnosti, soustavné přípravy na budoucí povolání, místo plnění povinné školní docházky nebo jiné významné aktivity.

 

 • Je výše dávek postačující k pokrytí všech nákladů na bydlení? Jaká je jejich výše?

 

Protože jsou výše obou dávek limitovány, může se stát, že skutečné náklady na bydlení nepokryjí v jejich plné výši.

 

Výše příspěvku na bydlení je omezena limitem, který je stanoven zákonem podle počtu osob v rodině a velikosti obce, jako „normativní náklady na bydlení“ (viz tabulka výše). Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi skutečnými náklady na bydlení a částkou představující 30% (v Praze 35%) příjmu rodiny (osoby). Pokud jsou náklady na bydlení vyšší než dané normativní náklady na bydlení, pak se výše příspěvku na bydlení vypočítá jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a částky představující 30% (v Praze 35%) z příjmů.

 

Doplatek na bydlení se vyměří v takové výši, aby po uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení rodině (osobě) zůstala částka k zabezpečení živobytí (stanovena zákonem).

 

 • Které příjmy se pro přiznání nároku na dávky posuzují a které položky lze od těchto příjmů odečíst?

 

Posuzují se veškeré příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, i příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozeny, a to po odečtení  nákladů na jejich dosažení, zajištění a udržení, tzn. po odečtení pojistného na sociální a zdravotní pojištění, daní, apod. Do příjmů se započítávají rovněž dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění po odpočtu daně z příjmu připadající na tuto dávku, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a pro nárok na „doplatek na bydlení“ rovněž „příspěvek na bydlení“.

 

U příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti se za příjem považuje  předpokládaný příjem, nejméně však částka, která odpovídá 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok, a to i v případě, že osoba nemá aktuálně žádný příjem z podnikatelské či obdobné činnosti nebo je dokonce ve ztrátě.

 

Splátky výživného, exekuční srážky či splátky úvěrů se od příjmů neodečítají.

 

 • Co jsou odůvodněné náklady na bydlení?

 

-        nájemné - obvyklé v místě bydliště, příp. cílové nájemné v obcích, kde ještě není ukončena deregulace. V případě vlastnické a družstevní formy bydlení obdobné náklady. Sporné jsou příspěvky do fondu oprav. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí nepatří příspěvky do fondu oprav mezi odůvodněné náklady, avšak v několika případech, v soudním řízení, rozhodl soud opačně.  

-        úhrady za spotřebu energií v prokazatelně nezbytné míře, tzn. do výše nákladů, které jsou v místě bydliště obvyklé – plyn, elektřina, příp. jiné druhy paliv

-        úhrady za služby spojení s užíváním bytu – dodávka vody z vodovodů a vodáren, dodávka teplé vody, vytápění, odvádění odpadních vod kanalizacemi, odvoz komunálního odpadu, užívání společné televizní a rozhlasové antény, osvětlení společných prostor v domě, užívání výtahu apod.

 

V případě jiné formy bydlení, než je vlastnická a nájemní, je výše uvedených nákladů limitována výší normativních nákladů na bydlení.

 

 • Od kdy je nárok na dávky v případě změny bydliště?

 

Pro posouzení nároku na „příspěvek na bydlení“ jsou mj. rozhodné náklady na bydlení zjištěné z nákladů vynaložených na bydlení v předchozím kalendářním čtvrtletí. Z toho vyplývá, že příspěvek na bydlení bude po přestěhování vyplácen v případě, že byl vyplácen bezprostředně před přestěhováním. Od dalšího kalendářního čtvrtletí, následujícího po přestěhování, bude jeho výše upravena v závislosti na výši nákladů na bydlení vynaložených v předchozím čtvrtletí, tzn. ve čtvrtletí, ve kterém došlo ke změně bydliště. Pokud nárok na příspěvek na bydlení před změnou bydliště nevznikl, můžete o něj požádat od počátku kalendářního čtvrtletí, které následuje po přestěhování, neboť rozhodnými příjmy a náklady na bydlení jsou příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí, tedy čtvrtletí, ve kterém došlo ke změně bydliště.

 

Lze však uplatnit nárok na dávku pomoci v hmotné nouzi, jako mimořádnou okamžitou finanční pomoc. Současně se žádá také o „doplatek na bydlení“. Ten může být přiznán už od prvního měsíce, ve kterém není nárok na „příspěvek na bydlení“, vyplácí se však měsíčně pozadu.

 

 • Kdy a kde lze o dávky žádat? Lze dávky doplatit zpětně?

 

O obě dávky se žádá na místně příslušném kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR, dle místa trvalého bydliště. Žádost se podává prostřednictvím předepsaného tiskopisu.

 

Nejprve se žádá o příspěvek na bydlení, poté o doplatek na bydlení, případně o obě dávky současně, resp. ve stejném kalendářním měsíci.  

 

Nárok na příspěvek na bydlení lze uplatnit až tři měsíce zpětně. Doplatek na bydlení lze vyplácet od prvního dne měsíce, v němž byl nárok uplatněn, tzn. v němž byla podána žádost.

 

Úřad práce musí žádost přijmout i v případě, že chybí některá náležitost žádosti (např. nějaký doklad). V takovém případě úřad práce žadatele vyzve k doplnění chybějící náležitosti ve lhůtě, kterou stanoví. Pokud pracovník kontaktního místa odmítne žádost přijmout, je důležité, abyste na jejím přijetí trvali a to právě z důvodů, které uvádíme v předchozím odstavci. V takovém případě si můžete nechat zavolat vedoucího pracovníka, můžete trvat na sepsání úřadního záznamu o odmítnutí přijetí žádosti. Nejjednodušší postup v takovém případě je předání žádosti na podatelně úřadu práce (nechte si kopii označit razítkem podatelny, kvůli datu přijetí).

 

 • Jaké doklady je třeba k žádosti o dávky doložit?

 

Žádost o „příspěvek na bydlení“ je nutno doplnit potvrzeními a dokumenty dokládající:

 

-       příjmy žadatele a jeho rodiny (společně posuzovaných osob) za předchozí kalendářní čtvrtletí

-       výši nákladů na bydlení a jejich zaplacení za předchozí kalendářní čtvrtletí

-       vlastnický nebo nájemní vztah žadatele k nemovitosti, ve které je hlášen k trvalému pobytu

-       skutečnost, že celkové sociální a majetkové poměry žadateli a jeho rodině neumožňují finanční nedostatek řešit jiným způsobem (dokládá se formou prohlášení)

 

Žádost o „doplatek na bydlení“ je nutno doplnit obdobnými potvrzeními a dokumenty.

 

Kompletní informace a poučení vám poskytnou pracovníci příslušného kontaktního místa krajské pobočky Úřadu práce.

 

 • Jaké jsou lhůty pro rozhodnutí o přiznání dávek a kdy budou dávky poprvé vyplaceny?

 

Pro správní řízení zákon stanoví lhůtu 30 dnů, ve zvlášť složitých případech 60 dnů. O mimořádné okamžité pomoci v hmotné nouzi musí být rozhodnuto bezodkladně.

 

Obě dávky jsou vypláceny v měsíci následujícím po měsíci, za který náleží, tzn. že výplata obou dávek probíhá měsíčně pozadu, např. za leden jsou vypláceny v únoru. Mimořádná okamžitá pomoc v hmotné nouzi musí být vyplacena bezodkladně.

 

 • Co má žadatel dělat v případě, že s rozhodnutím Úřadu práce o dávkách nesouhlasí?

 

Každé rozhodnutí musí obsahovat poučení, jak v takovýchto případech postupovat.

 

Proti oznámení o přiznání nebo změně výše příspěvku na bydlení lze podat námitky do 30 dnů ode dne výplaty první splátky dávky.

 

Proti oznámení o přiznání nebo o změně doplatku na bydlení lze podat námitky do 15 dnů ode dne výplaty první splátky dávky.

 

V případě námitky podané proti oznámení musí úřad práce do 30 dnů vydat rozhodnutí o dávce.

 

Proti rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to do 15 dnů a prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

 • Co má žadatel dělat v případě, že nesouhlasí s rozhodnutím o odvolání?

 

Rozhodnutí o odvolání bude obsahovat poučení, jak v takovýchto případech postupovat.

 

Lze podat žalobu k místně příslušnému krajskému soudu, podle sídla krajské pobočky Úřadu práce, který vydal odvoláním napadené rozhodnutí. Žaloba musí být podána do dvou měsíců od obdržení rozhodnutí o odvolání. Soudní řízení je v těchto případech osvobozeno od soudních poplatků.

 

Dále může žadatel dát podnět ministrovi práce a sociálních věcí k provedení přezkumného řízení. Tento podnět musí být dán nejpozději do jednoho roku od obdržení rozhodnutí o odvolání.

 

Kdykoliv se může žadatel obrátit na veřejného ochránce práv. Je nutno si však uvědomit, že po uplynutí jednoho roku je již těžké ve věci zjednat nápravu, byť by rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem či principy dobré správy. 

 

Na dávky se vztahuje tříletá promlčecí lhůta. To znamená, že dávku neprávem odepřenou nelze po uplynutí tří let již vyplatit. Totéž platí pro doplatek rozdílu, pokud byla dávka neprávem vyměřena a vyplacena v nižší výši.

 

 

 

 

 

 

 


Nejlepší bydlení realitní společnost

 

Další články o prodeji, koupi, pronájmu realit

 • 5.1.2014: Daň z nabytí nemovitosti - Daň z nabytí nemovitosti podrobně Tak jako u dosavadní daně z převodu nemovitosti zůstává u nové daně poplatníkem převodce nebo prodávající. Nabyvatel je však nadále ručitelem. Je možné však, aby si obě strany dohodly, že daň zaplatí kupující, a pak ručení druhou...
 • 2.1.2014: Činnost realitní kanceláře podle nového občanského zákoníku - Činnost realitní kanceláře podle nového občanského zákoníku Hlavní činností realitní kanceláře je dávat dohromady prodejce nemovitosti s kupujícím. Tedy zprostředkovatelská činnost. Ta je v novém obchodním zákoníku trochu pozměněna a my vás s tím nyní...
 • 27.12.2013: Co nového u prodeje a koupě nemovitosti podle nového občanského zákoníku? - Co nového u prodeje a koupě nemovitosti podle nového občanského zákoníku? V novém obchodním zákoníku v části kupní smlouvy je rovněž pododdíl, který se věnuje zvláštním ustanovením ohledně koupě a prodeje nemovitosti. Pododdíl se nazývá Koupě nemovité věci a...
 • 10.12.2013: Pronájem či pacht v novém občanském zákoníku - Pronájem či pacht v novém občanském zákoníku Pacht nebo pronájem nemovitosti je v novém občanském zákoníku spolu s novým zákonem o katastru nemovitostí doveden do nových horizontů. Zda v pozitivním nebo negativním slova smyslu ukáže až praxe. Více k novému katastru...
 • 10.11.2013: Katastr nemovitostí podle nového občanského zákoníku - Změny v katastru nemovitostí od roku 2014 Od roku 2014 nastanou změny rovněž v katastru nemovitostí. Nově se přestane používat pojem katastr nemovitostí a místo něj nastoupí veřejný seznam. A katastr bude jedním z veřejných seznamů. V novém občanském zákoníku se...
 • 15.10.2013: Pronájem podle nového občanského zákoníku I. - Pronájem podle nového občanského zákoníku   Jak se promítne nový občanský zákoník do nájemních vztahů je obsahem tohoto článku. Náležitosti smlouvy o pronájmu bytu Na rozdíl od současného stavu již nemusí obsahovat přesné označení bytu, příslušenství, rozsah...
 • 15.10.2013: Pronájem bytu, domu dle nového občanského zákoníku II. - Nájemní vztahy mezi nájemníkem a pronajímatelem   Ve chvíli kdy si pronajmete byt pak jej musíte užívat v souznění s nájemní smlouvou, řádně a slušně. Je třeba rovněž dodržovat domovní řád a pravidla běžná v domě kam se nastěhujete a respektovat pokyny, které...
 • 15.10.2013: Výpověď z pronájmu bytu podle NOZ - Výpověď z pronájmu bytu podle NOZ   Výpověď z pronájmu bytu podle nového občanského zákoníku se dá udělat několika možnostmi -         byt, který je předmětem pronájmu zanikne nebo bude neuživatelným -         dohodou mezi pronajímatelem a...
 • 12.10.2013: Co čekat od nového občanského zákoníku (NOZ) v oblasti nemovitostí? - Co čekat od nového občanského zákoníku v oblasti nemovitostí? V tomto článku vás upozorníme na další změny se kterými je v této souvislosti třeba počítat. Stavba je součástí pozemku Začíná platit pravidlo co je na povrchu ustupuje pozemku. Pokud k 1.1.2014 je...
 • 12.10.2013: Jste vlastníkem bytu. Toto bude od roku 2014 jinak - Jste vlastníkem bytu. Toto bude od roku 2014 jinak   Nový občanský zákoník NOZ v sobě bude nově zahrnovat otázky bytového vlastnictví a spoluvlastnictví, které jsou doposud v zákoně o vlastnictví bytů.   Hlasování ve společenství vlastníků bytových jednotek. Aby...
 • 19.9.2013: Vývoj cen bytů podle indexu ČSÚ - Vývoj cen bytů v České republice (3. Čtvrtletí 2009 = 100 %) Níže vám přinášíme přehled jak se vyvíjely ceny bytů v ČR během posledních 5 let. Z grafu je zřejmé, že ceny bytů jsou nyní ve srovnání se 3 čtvrtletím 2009 níže o 14,9%. V Praze ztratily pouhých 6,9%,...
 • 7.6.2013: Jak má vypadat dokonalý rodinný dům? - Dali jsme dohromady několik výstupů odpovědí a dat lidí z několika výzkumů a vykompilovali z nich obrázek dokonalého bydlení průměrného českého občana. Čtyři Češi z pěti chtějí bydlet v rodinném domě. Za něj jsou však ochotni utratit maximálně 2-3 mil. Kč. Takový...
 • 1.5.2013: Vývoj cen bytů, domů pozemků podle HB Indexu - Hypoteční banka oznámila vývoj ve změnách u tržních cen bytů, rodinných domů a pozemků, které měří z transakcí u nemovitostí na které si berou klienti Hypoteční banky hypotéky. Ceny měří pomocí tzv HB INDEXu, kdy výchozí hodnota byla 100 a sice 1.1.2010. Hodnota indexu...
 • 30.4.2013: Pozor na složenky na daň z nemovitosti od FÚ - Finanční správa upozornila, že vlastníci nemovitostí obdrželi v dubnu složenky na daň z nemovitosti se špatnými bankovními čísly finančních úřadů. Vlastníci nemají složenky platit, ale mají si počkat na novou složenku, která jim přijde v květnu spolu s omluvou znovu....
 • 18.4.2013: Praha 10 nabízí na prodej byty z privatizovaných domů - Praze 10 zbylo v majetku více než 100 bytů ve zprivatizovaných bytových domech. Radní za Prahu 10 se tak rozhodli byty prodat prostřednictvím elelktronických aukcí. Zúčastnit se aukcí bytů bude moci prakticky kdokoli, kdo nemá dluhy vůči městu. Vydražit a koupit může každý...
 • 17.4.2013: Nemáte energetický štítek k prodeji či pronájmu? Nevadí! - Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím ministra oznámilo, že chystá změnu zákona, kterým by vlastníky starších domů a bytů zbavilo povinnosti mít k prodeji či pronájmu nemovitosti energetický štítek. Majitelé v současné době za tyto štítky musí platit nehorázné...
 • 26.3.2013: Ceny bytů a domů ztratily od začátku krize 9% - ČSÚ zavádí na náš trh nový cenový index rezidenčních nemovitostí tedy bytů a domů, který měří v podobném standartu nemovitosti v celé Evropské unii. Podle tohoto indexu nazvaného Home Price Index (HPI) klesly ceny od roku 2008 o 9,1%. V současné době se podle statistiků...
 • 23.1.2013: Daň z nemovitosti 2013 - Již jen týden (do 31.1.2013) zbývá lidem, kteří v loňském roce nabyli nemovitost (koupí, darem, dědictvím, či jinak), aby podali daňové přiznání pro rok 2013. Pokud jste nemovitost získali, požádali o převod a podali Návrh na vklad na katastru nemovitostí do konce roku 2012,...
 • 12.1.2013: Plzeňské byty k pronájmu budou zřejmě dostupnější. - Plzeňské byty k pronájmu budou zřejmě dostupnější. Plzeňský magistrát začne podle všeho konkurovat privátním pronajímatelům bytů.  A to jak cenami tak službami. Bylo by na čase, neboť podle výzkumů, nabídkoé ceny za pronájem bytů vzrostly v loňském roce o skoro...
 • 6.1.2013: Energetické štítky: Co obsahují a kde je obstarat? - Energetické štítky: Co obsahují a kde je obstarat? Průkaz energetické náročnosti, tzv. energetický štítek, je v podstatě protokolem, který se sestává především z popisu budovy, hodnot důležitých pro výpočet energetické náročnosti budovy a vyjádření energetické...
 • 4.1.2013: Energetické štítky : O co jde a kdo je musí mít? - Energetické štítky : O co jde a kdo je musí mít?   Energetický štítek je lidové označení Průkazu energetické náročnosti budovy a má sloužit pro jednoduché zhodnocení budovy z hlediska jejích nároků na energie potřebné na provoz budovy.   Jak vyplývá již z názvu,...
 • 3.1.2013: Příspěvek na bydlení 2013 a kalkulačka - Nárok na příspěvek na bydlení vzniká takové rodině, jejíž výdaje na náklady na bydlení přesahují 30% jejích příjmů  (pro Prahu platí 35%), přičemž těchto 30% příjmů (35 % v Praze) nepřesahuje „normativní náklady na bydlení“, tj. zákonem stanovenou...
 • 1.1.2013: Změny v exekuci a dražbě nemovitosti od roku 2013 - Změny v exekuci a dražbě nemovitosti od roku 2013 S novým rokem přišly také některé změny v exekucích a dražbách nemovitosti. Dražba družstevního bytu (podílu) První změnou je exekuce členského podílu v bytovém družstvu. Do konce roku 2012 vyplácelo družstvo tzv....
 • 15.12.2012: Změny u Návrhu na vklad do katastru nemovitostí od 2013 - Pokud budete chtít od ledna 2013 provádět změny u vaší nemovitosti budete na to potřebovat speciální formulář. Ten je totiž povinný u každého návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Mění se tak jistá svoboda účastníků, kdy bylo možné si návrh na vklad vyrobit doma na...
 • 15.12.2012: Změny v dani z nemovitostí od roku 2013 pro majitele více nemovitostí v kraji - Vlastníci nemovitostí, kteří mají v jednom kraji ve vlastnictví více nemovitostí, budou od roku 2013 vyplňovat odevzdávat jen jedno přiznání k dani za všechny své reality, které se nachází v jednom kraji. Poplatník v případě, že nedojde ke změně u jejich reality, nemusí...
 • 12.12.2012: Ve Zlíně otevřeli nové pořadníky na byty k pronájmu - Pokud máte zájem o získání bytu k pronájmu ve Zlíně pak máte jedinenou šanci. Zlín znovuotevřel pořadník na pronájem městských bytů od města. Nabízí především byty v ulici Nad Ovčírnou a ve velkokapacitních bytech I. a II. kategorie. Nájemné bytů zůstalo pro...
 • 3.12.2012: Exekuce nemovitosti je v Maďarsku v zimě nezákonná - Od 1. prosince do 1. března jsou v Maďarsku zakázené provádět exekuce nemovitostí a vystěhovávat dlužníky z jejich domovů, kvůli tomu, že neuhradili včas své dluhy, neboí např. poplatky za energie. Toto moratorium umožňuje ustanovení zákona z roku 1994 a podle odhadů chrání...
 • 11.11.2012: Mapy nájemného jsou již funkční - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo na svých stránkách aplikaci Mapy nájemného, kde si každý bude moci zjistit jak se pohybují ceny za pronájem bytu v jeho lokalitě. Aplikace se připravuje v souvislosti konce deregulace v obecních bytech a přechodem na tržní nájemné....
 • 1.11.2012: Praha 10 nabízí byty k pronájmu pomocí losování - Chcete-li bydlet na Praha 10, pak máte nyní příležitost. Můžete získat byt k pronájmu na Praze 10 pomocí losovačky. Od dnešního dne až do 30. listopadu můžete na úřad městské části v Praze 10 podávat přihlášku na získání jednoho ze 30 obecních bytů, které Praha 10...
 • 26.10.2012: Příspěvek a dávky na bydlení v roce 2013 zůstanou - Zřejmě pod vlivem špatných výsledků ve volbách se vláda rozhodla stáhnout návrh, kterým chtěla omezit příspěvky a dávky na bydlení od roku 2013. O této hrozbě a důsledcích jsme psaly zde: Bude snížení příspěvku na bydlení znamenat pokles ceny pronájmů?  Zdá se...
 • 23.10.2012: Praha 1 schválila prodej bytů - Praha 1 prodala ve výběrovém řízení byty na které byla o prázdninách vypsána soutěž. O výběrovém řízení na byty jsme informovali zde. Praha prodala nakonec 35 bytů z nabízených 44 za více než 154 mil. Kč. Vybrány byly nabídky s nejvyšší cenou, kromě dvou bytů, kdy...
 • 19.10.2012: Chaty a chalupy jsou oblíbené i mezi singles - Podle průzkumu Hypoteční banky tvoří velkou část při prodeji a koupi chaty a chalupy na hypotéku velkou část kupujících tzv. "singles" a to s až 38% podílem na trhu. Do této kategorie jsou řazeny samostatně výdělečné osoby, vedou vlastní domácnost a je jim kolem třiceti....
 • 24.9.2012: Ani advokátní úschova neochrání před podvodem - Dnes pravděpodobně skončí ve vazbě advokát Miloš Vlasák, který podvody připravil klienty realitní kanceláře Reality 21 o 50 milionů Kč. Klienti realitky k němu totiž posílali peníze do advokátní úschovy jako záruku, že realitní kancelář provede obchod s nemovitostmi...
 • 21.9.2012: Pronájem bytu, prodej nemovitosti, energetický štítek a cena - Vzhledem k tomu, že poslanci přehlasovali veto prezidenta u zákona o hospodaření s energiemi, čeká všechny vlastníky nemovitostí, kteří se chystají na prodej nemovitosti nebo pronájem bytu od roku 2013 několik nepříjemných záležitostí. Taková nemovitost či byt by měla mít...
 • 16.9.2012: Praha 4 nabízí byty k pronájmu za polovinu tržní ceny nájemného - Ano Praha 4 chce získat a udržet mladé a nesezdané páry s dětmi a nabídne jim ve velké předvánoční losovací akci 43 bytů, které procházejí v současné době rekonstrukcí a budou připraveny začátkem příštího roku k nastěhování. Jde o byty velikosti 1+kk až 3+kk na...
 • 15.9.2012: Ceny bytů ve druhém čtvrtletí - Ceny za které se byty skutečně prodaly zaznamenaly ve druhém čtvrtletí vcelku silný pokles. Podle Českého statistického úřadu tržní cena staršího bytu klesla průměrně v ČR o 5,7 procent. Ceny nových bytů, které ČSÚ sleduje pouze v Praze klesly o 3,4 procenta. Ceny...
 • 7.9.2012: Praha zdraží pronájem bytu - Pokud máte v pronájmu byt od města nebo pražské městské části, pak vás od příštího roku čeká pravděpodobně citelné zdražení. Na nedávném zasedání zastupitelstva Magistrátu Hl. města Prahy padlo totiž rozhodnutí, že Praha zvýší jednostranně nájemné ve svých...
 • 6.8.2012: Praha 1 nabízí výhodný prodej bytů z majetku města. - Pokud chcete bydlet v samém srdci české metropole na Praze 1, pak je zde vyjímečná šance si tento sen splnit. Praha 1 nabízí na prodej 44 bytů od 1+0 až po 5+1 s více než 150 m2. Přihlášky do výběrového řízení je třeba podat do 10. září 2012 a splnit podmínky...
 • 4.8.2012: Prodej nemovitosti bez realitky - výzkum - Podle různých analýz je prodej nemovitosti bez realitky stále populární i v době stagnace či dokonce poklesu trhu s nemovitostmi, který právě zažíváme. I když realitním kancelářím krize na trhu realit přihrála nové klienty, stále více než 40% lidí zkouší prodej bez RK. V...
 • 29.7.2012: Prodej bytů v Ostravě - Porubě do rukou nájemníků nakonec bude - Ostrava nakonec po přezoumání speciální pracovní komisí udělila předběžný souhlas své městké části Poruba k prodeji 509 bytů v 23 bytových domech do rukou nájemníků. Prodej bytů v Porubě provází od začátku emoce o kauze jsme psali zde Poprvé v březnu město odmítlo...
 • 22.7.2012: Byty k pronájmu byly ve druhém kvartále levnější - Podle čerstvých dat společnosti IRI (Institut regionálních informací), klesaly ceny bytů k pronájmu ve druhém čtvrtletí 2012 ve všech krajských městech České republiky. V největších městech klesly poměrně výrazně v Praze o 2%, v Brně, Ostravě, Hradci Králové o 3%. IRI...
 • 21.7.2012: Prodej nemovitosti jde dobře i pomocí losovačky - Pokud přemýšlíte jak dobře prodat nemovitost možná vás inspiruje nápad, který vymysleli v USA a nyní se objevil i ve Francii. Prodej nemovitosti pomocí loterie. Princip je jednoduchý. Firma koupí nemovitost, k ceně si připočítá administrativní náklady plus svojí provizi a na...
 • 19.7.2012: Byty Brno: nabídka levného pronájmu pro mladé rodiny - V Brně mají mladé rodiny šanci získat levný pronájem bytu na dobré adrese. Město totiž dokončilo v Brně Kohoutovicích na ulici Stamicova bytový dům, kde nabízí tzv. startovací byty mladým rodinám za 50 Kč na metr čtvereční. Což vzhledem k tržním nájmům, které jsou...
 • 10.6.2012: Byty Zlín: nabídka od města na přímý prodej - Zlín nabízí zajímavou příležitost. V současnosti nabízí byty 1+1 v cihlových domech na prodej. Jedná se o tzv  Baťovy domky. Jedná se buď o půl domek nebo čtvrtdomek. Kritériem pro výběr je nejvyšší cena nabídnutá v přihlášce do výběrového řízení a úhrada kupní...
 • 10.6.2012: Vývoj cen u prodejů bytů v Liberci. Jablonci, Rokytnici, Frýdlantě, Semilech, Chrastavě - Vývoj cen u prodejů bytů v Liberci, Jablonci, Rokytnici, Frýdlantě,  Semilech, Chrastavě Cena bytů v Liberci si tak jako jinde v České republice prošla cenovým zlomem, kdy ceny za metr čtverečný spadly z cca 27 tisíc za metr čtvereční na současných 21-22 tisíc Kč.....
 • 10.6.2012: Výhodná nabídka bytů na prodej v Přerově - Hledáte byt v Olomouckém kraji? V Přerově nabízejí byty na prodej po neplatičích. Prodej bytů probíhá obálkovou metodou. Byty jsou rozesety po celém městě. podle toho kde neplatič zrovna bydlel. Nabízí se byty jak v panelových tak cihlových domech a jejich stav odpovídá tomu,...
 • 10.6.2012: Výhodný prodej bytů v Mladé Boleslavi - Bydlíte-li v Mladé Boleslavi v pronájmu nebo uvažujete-li o koupi bytu v tomto městě, pak je zde zajímavá příležitost. Město Mladá Boleslav nabízí byty na prodej v zrekonstruovaném domě na ulici Čechova 773. Prodej je organizovaný formou obálkové metody, takže kdo dá víc...
 • 9.6.2012: Pronájem bytu bez kauce je možný díky pojištění - Pronájem bytu bez kauce je možný díky pojištění Pokud máte prázdný byt k pronájmu, potenciální nájemníci mají hluboko do kapsy a vy přemýšlíte jak ho co nejdříve zaplnit nájemníky, popřemýšlejte o jednoduché metodě, jak mít nájemníka a zároveň jistotu, že i vy...
 • 4.6.2012: Bude snížení příspěvku na bydlení znamenat pokles ceny pronájmů? - V současné době pobírá příspěvek na bydlení podle Ministerstva práce a sociálních věcí necelých 150 tisíc lidí. Dalších 28 tisíc pobírá doplatek na bydlení. Může to zahýbat s cenami za pronájem bytu? Od roku 2013 se příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení...
 • 31.5.2012: Nabídka bytů na prodej ve Znojmě se skokově zvýší - Znojmo začalo zahájilo proces prodeje městských bytů nájemníkům a rovněž tak prodej prázdných bytů, které vlastní. Celkově jde o počet přes 2100 bytů (2056 s nájemníky a přes 70 volných bytů, které se budou prodávat za tržní cenu) Pro zdejší trh to znamená, že ceny...
 • 31.5.2012: Moravský Krumlov prodává byty a domy - Moravský Krumlov nabídne na prodej 20 bytů současným nájemníkům a k tomu dva domy na konkurenčním realitním trhu i se současnými nájemníky. Bude se vycházet z pravidel, které byly schváleny zastupitelstvem před více než dvěma roky, která stanovuje jak se dojde k ceně za...
 • 31.5.2012: Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti 2012 - Dnes 31.5.2012 je poslední den kdy můžete bez sankcí zaplatit daň z nemovitosti 2012 nebo její splátku pokud je vaše dań vyšší než 5000 Kč a nezvolili jste si její uhrazení najednou. Pokud jste nedostali platební výměr, pak výši daně z nemovitosti z jistíte na kterémkoli...
 • 30.5.2012: Byty k pronájmu Strakonice, Vodňany, Volyně, Blatná - Byty k pronájmu Strakonice, Vodňany, Volyně, Blatná Pokud hledáte byty k pronájmu na Strakonicku možná vás zaujme nabídka jednotlivých obcí, které nabízí pronájem bytů. Ve Strakonicích nabízejí byty k pronájmu za smluvní nájemné od 48,20 Kč za metr čtvereční. Ve...
 • 30.5.2012: Stakonice nabízejí prodej bytů - Stakonice nabízejí prodej bytů Město Strakonice nabízí byty na prodej v domech, kde již byla více než polovina bytů prodána. Město v současné době vlastní skoro 600 bytů. Cena bytů se řídí znaleckým posudkem a schvaluje ho rada města. Informace dostanete na městském...
 • 30.5.2012: Na prodej nemovitostí se chystají rovněž železničáři - Na prodej nemovitostí se chystají rovněž železničáři Vláda dnes ve středu 30.5.2012 projedná záměr SŽDC - Správy železniční dopravní cesty na prodej nevyužívaných pozemků a drážních domků u tratí v celkové hodnotě 42 milionu Kč. Pokud bude vše schváleno půjde o...
 • 29.5.2012: Prodej nemovitostí bez realitky! V armádě - Ministerstvo obrany dnes zveřejnilo inzerát ve kterém nabízí nemovitosti na prodej bez realitky!! jaký posun! v celkové hodnotě přes 289 mil. Kč. Jedná se o 28 nemovitostí, které již armáda nepotřebuje ke své činnosti. Prodej nemovitostí bude probíhat formou výběrového...
 • 28.5.2012: Pronájem bytů bez realitky - Pronájem bytů bez realitky Pronajmout si byt bez realitky nebo pronájem bytu zájemcům je dnes velmi jednoduché díky službě jako je ta naše. Zde můžete inzerovat nabídku bytu k pronájmu zdarma. Kolik bytů chcete, pokud jich máte více a tak dlouho dokud se vám ho nepodaří...
 • 27.5.2012: Byty Brno - prodej městských bytů pouze pro vyvolené a nebo šťastné? - Byty Brno - prodej městských bytů pouze pro vyvolené a nebo šťastné? Před několika dny rozhodoval brněnský magistrát o privatizaci a prodejích, některých bytů z majetku města do rukou nájemníků. A opět jak jinak netransparentně a pokoutně, kdy prodej cca 1300 bytů schválil...
 • 27.5.2012: Byty Ostrava: zmatený prodej městských bytů v Porubě a jinde - Byty Ostrava: zmatený prodej městských bytů v Porubě a jinde Magistrát města Ostravy stopnul prodej městských bytů do rukou nájemníků nejen v Porubě, prý proto, že chybí koncepce bytové politiky. Což zní po těch letech co městu vládnou ti samí politici velmi směšně. Po...
 • 26.5.2012: Co hrozí některým vlastníkům bytů v příštích letech i přes zlepšující se dostupnost bydlení?! - Co hrozí některým vlastníkům bytů v příštích letech i přes zlepšující se dostupnost bydlení?! Díky poklesu cen u prodávaných bytů a dalších nemovitostí se vlastní bydlení stává dostupnější širším vrstvám obyvatel. To potvrzují i pravidelné průzkumy Centra pro...
 • 25.5.2012: Výdaje spojené s pronájmem bytu a bydlením činí více než 25 procent příjmu domácnosti - Vezmeme-li to v průměru, pak domácnosti vydají více než čtvrtinu na výdaje spojené s bydlením, přičemž před 10 lety to bylo pouze 15 procent. Na tom mají zásluhu hlavně rostoucí ceny energií a vody, ceny za nájem bytu a bydlení se jak víme již pár let nezvyšují, spíše...
 • 24.5.2012: Praha nabídne byty k pronájmu v domech, které bude prodávat - Praha nabídne byty k pronájmu v domech, které bude prodávat Praha nabídne byty k pronájmu ve výběrových řízeních v domech, které jsou určené k privatizaci. Byty vlastní přímo Praha, nikoli městké části. Byty budou nabízené po etapách vždy najednou podle technologicky...
 • 24.5.2012: Praha nabídne na prodej byty z majetku - Ve čtvtek schválili zastupitelé prodej téměř 4000 bytů z Prahy 5 a 14 a V Praze 17. Prodej bytů do rukou stávajících nájemníků, kteří si pro nákup vytvoří družstva, kterým Praha byty prodá bude trvat tři roky. Praha předpokládá výnos 4 mld. Kč. Po této privatizaci...
 • 24.5.2012: Byty v Praze - je nám blaze - Byty v Praze - je nám blaze V současné době se objevilo několik analýz, které mapují trh s byty v Praze a jejich očekávané prodeje. Developerská společnost Trigema popsala jak se vyvíjí cena u prodejů nově zahajované výstavby bytů. Podle této studie se nové pražské byty...
 • 23.5.2012: Cena za pronájem bytu se může zvyšovat i jinak než podle zákona rozhodl NS - Cena za pronájem bytu se může zvyšovat i jinak než podle zákona rozhodl NS Pokud se vlastník bytu s nájemníkem svobodně dohodnou na individuálním způsobu stanovení ceny za nájem, který není v souladu  s deregulačním zákonem z roku 2006 pak je to v pořádku a žádná strana...
 • 15.3.2012: Poslední vývoj v cenách a prodejích bytů v ČR - Poslední vývoj v cenách a prodejích bytů v ČR Vývoj druhé čtvrtletí 2012 najdete zde 15.3.2012 Tento týden zveřejnily dvě organizace svá poslední data a cenách prodávaných a prodaných bytů v České republice. Jde o Český statistický úřad (ČSÚ) a Institut...
 • 13.3.2012: Prodej bytů na Vysočině. Jihlava, Třebíč, Pelhřimov - Prodej bytů na Vysočině. Jihlava, Třebíč, Pelhřimov   Prodej bytů Jihlava Jihlava zažila velký sešup v cenách bytů za poslední tři roky. V současné době se cena u prodejů bytů v Jihlavě ustálila na ca 20.000 za metr čtvereční. Bylo to v důsledku pravděpodobně...
 • 12.3.2012: Byty na prodej Pardubice. Situace na trhu a ceny. - Byty na prodej Pardubice. Situace na trhu a ceny. V Pardubicích zaznamenali podobný vývoj v prodejích bytů jak v sousedním Hradci. Nicméně ceny prodávaných bytů v Pardubicích v letech 2009-10 klesly více o cca čtvrtinu v panelu a o cca 10-15 v cihlových domech a poslední rok...
 • 12.3.2012: Prodej bytů Hradec Králové – vývoj trhu s byty na prodej - Prodej bytů Hradec Králové – vývoj trhu s byty na prodej Pokud se podíváme na panelové byty na prodej v Hradci Králové, tak jejich ceny se v posledních třech letech snížili o 20-25%. Naproti tomu cihlové byty v centru města Hradce Králové klesly pouze mezi 5...
 • 11.3.2012: Vývoj na trhu s prodejem bytů v Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov - Vývoj na trhu s prodejem bytů v Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov   Vítejte v bytovém cenovém ráji, diskontu všech diskontů! Ústecký kraj patří v prodejích bytů a cenách bytů k nejlevnějším místům Čechách. Je to dáno hlavně hospodářskou a sociální...
 • 11.3.2012: Byty k prodeji na Zlínsku. Vývoj v cenách a prodejích. - Byty k prodeji na Zlínsku. Vývoj v cenách a prodejích.   Ve Zlínském kraji jsou nejdražší byty na prodej v centru Zlína, zejména cihlových bytů podél řeky a dále nových bytů v centru. Nejlevnější byty jsou na Jižních svazích. Co se týče standardních panelových...
 • 11.3.2012: Prodej bytů v Olomouci a Olomouckém kraji - Prodej bytů v Olomouci a Olomouckém kraji Byty na prodej v Olomouci – analýza prodejů a cen. Byty v Olomouci během posledních tří-čtyř let ztratili čtvrtinu až třetinu ze své hodnoty. Byty v Olomouci, které stály v roce 2008 1,7 mil Kč se dnes prodávají pod 1,3 mil. Kč....
 • 11.3.2012: Prodeje bytů v Ostravě. - Prodeje bytů v Ostravě. Ostrava zažila velký nárůst cen a prodejů bytů s příchodem automobilky Hyundai do Frýdku-Místku, resp. Nošovic. Kdy se ceny během roku zvedly o sto a více procent. S příchodem tzv. ekonomické krize, kdy Ostravsko a ostravské průmyslové podniky byly...
 • 11.3.2012: Jak se prodávají byty v Českých Budějovicích? Analýza cen a trhu. - Jak se prodávají byty v Českých Budějovicích? Analýza cen a trhu. Jediným městem kde se v roce 2011 ceny bytů na prodej neměnily jsou České Budějovice. Některé studie dokonce tvrdí, že ceny a prodeje bytů v Českých Budějvicích vzrostly byť o nepatrné procento. Jiné...
 • 10.3.2012: Byty na prodej v Plzni. Vývoj na trhu. - Byty na prodej v Plzni. Vývoj na trhu.   Ceny u prodejů bytů v Plzni mezi lety 2011-2012 poklesly o 5-10% v závislosti na lokalitě, velikosti a stavu bytu. Vliv na ceny měl pravděpodobně především pokles průmyslové výroby z doby 2008-9, kdy se propouštělo, snižovaly platy...
 • 10.3.2012: Prodej bytů v Brně. Jak se vyvíjí trh? - Prodej bytů v Brně. Jak se vyvíjí trh?   Brno. Nabídkové ceny u prodejů bytů v Brně šly v posledních 4 letech dolů o 20-30%. Ač toto číslo vypadá hrozivě, tak pod podrobnějším pohledem můžeme zjistit, že ceny klesly hlavně v období 2008-2010 a od té doby se cenová...
 • 10.3.2012: Prodej bytů v Praze. Cenový vývoj. - Prodej bytů v Praze. Cenový vývoj.   V Praze jsou nejdražší byty na prodej z celé republiky. V posledních třech letech, kdy trh s byty obrátil směr a je zde jasná převaha nabídky nad poptávkou u prodeje bytů šly i ceny úměrně tomu dolů. A tak zatímco v roce 2008 se za...
 • 10.3.2012: Byty na jižní Moravě a v Brně- venkov. Jak se prodávají byty ve Vyškově, Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Znojmě? - Byty na jižní Moravě a v Brně- venkov. Jak se prodávají byty ve Vyškově, Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Znojmě? Ceny a prodeje bytů na jižní Moravě, ovlivňují hlavně specifika každé oblasti. Pokud v oblasti velký zaměstnavatel propouštěl, nebo proběhla privatizace...
 • 1.3.2012: Příspěvek a dávky na bydlení v roce 2012 - Příspěvek a dávky na bydlení Dávky na bydlení od 1.1.2012 V našem sociálním systému existují dvě dávky, které slouží k částečné úhradě nákladů spojených s bydlením. Jsou jimi:   -        příspěvek na bydlení - dávka státní sociální...
 • 19.2.2012: Podívejte se, za kolik je pronájem bytu ve vašem městě - Podívejte se, za kolik je pronájem bytu ve vašem městě   Některými médii již proběhly zprávy o poklesu cen za pronájem bytu, což je pro nájemníky dobrá zpráva. Připočteme-li k tomu inflaci, pak ceny za pronájem bytů klesly ještě více, což se vlastníkům bytů jistě...
 • 18.2.2012: Pronájem bytů v Brně a Jihomoravském kraji: trendy 2012 - Pronájem bytů v Brně a Jihomoravském kraji Brno je městem vysokých škol a studentů. Díky tomu je poptávka po pronájmech bytů vysoká a stabilní. Od srpna do října jsou každý rok vyšší ceny bytů k pronájmu než v jiném období právě z tohoto důvodu. Cena průměrného...
 • 18.2.2012: Zlín: Kolik stojí pronájem bytu? - Zlín: Kolik stojí pronájem bytu?   Pronájem bytů Zlín a Zlínský kraj. Analýza. Tržní nájemné se poslední rok měnilo oběma směry velmi málo. Hlavní podíl na tomto stavu má stabilní a omezená nabídka bytů a silná poptávka ze strany studentů, hlavně v září a...
 • 14.2.2012: Praha: ceny za pronájem bytů v Praze v meziročním srovnání - Praha: ceny za pronájem bytů v Praze v meziročním srovnání   Trendem posledního období: od roku 2010 až začátek roku 2012, se stalo mírné a setrvalé snižování ceny za pronájem bytu v Praze. Pokud ještě v roce 2010 se za pronájem bytu jednoho metru čtverečního o...
 • 18.2.2012: Ostrava: ceny za pronájem bytů v Moravskoslezském kraji neklesají - Ostrava: ceny za pronájem bytů v Moravskoslezském kraji neklesají   Ceny pronájmu bytů v Ostravě se drží poměrně vysoko a z našich analýz zlevňování nevyplývá. To stejné např. u pronájmu bytů ve Frýdku-Místku, kde se ceny drží vysoko díky firmě Hyundai. Ceny však...
 • 15.2.2012: Pronájem bytu a ceny v Olomouci, Prostějově, Přerově - Olomoucký kraj a ceny za pronájem bytů Pronájem bytu Olomouc Specifikem města je, že většina nabídky je v cihlových bytech, zejména v centru. Zařízený 1+1 se dá pořídit kolem 6000 Kč, v průměrné lokalitě mezi 4,5-5000 Kč. Byty mají velikost mezi 30-40 metry...
 • 15.2.2012: Byty Plzeň: jak se vyvíjí ceny pronájmů bytů? - Byty Plzeň: jak se vyvíjí ceny pronájmů bytů? Na jedné straně lidé v Plzni kupují byty na investici k dalšímu pronájmu, na druhé straně stagnující poptávka po pronájmech ze strany zájemců. Tak by se daly charakterizovat poslední tři roky na trhu s nájemními byty v Plzni....
 • 15.2.2012: Jak se pohybují ceny za pronájem bytu v Ústí nad Labem? - Jak se pohybují ceny za pronájem bytu v Ústí nad Labem? Ceny za tržní pronájem starších bytů v Ústí nad Labem jsou dlouhodobě stabilní a pohybuje se v rozmezí 60-80 Kč za metr čtvereční. Patří díky špatné sociální situaci patří zdejší ceny k nejnižším cenám za...
 • 15.2.2012: Jihlava: ceny bytů na pronájem na Vysočině - Jihlava: ceny bytů na pronájem na Vysočině Určení přesné výše poptávky po pronájmu bytů zkresluje relativně malý počet transakcí s jednotlivými typy a velikostmi bytů ať už v centru nebo např. na sídlišti. Proto jsou ceny za pronájem stanoveny v rozmezích ve kterých se...
 • 14.2.2012: Ceny za pronájem bytů v Českých Budějovicích - Ceny za pronájem bytů v Českých Budějovicích   Podíváme-li se na ceny a byty k pronájmu v Českých Budějovicích, pak tak jako jinde rozhoduje lokalita. Dalšími faktory jsou velikost bytu a zda jde o byt cihlový nebo panelový. Současný stav na thu s byty k ...
 • 14.2.2012: Východní Čechy: pronájem bytů v meziročním srovnání pro Hradec Králové, Pardubice a Chrudim - Východní Čechy: pronájem bytů v meziročním srovnání pro Hradec Králové, Pardubice a Chrudim Trendem posledního období se tak jako ostatně v celém Česku: od roku 2010 až začátek roku 2012, stalo mírné a setrvalé snižování ceny za pronájem bytu ve východních...
 • 14.2.2012: Změny v obchodním zákoníku, týkající se pronájmu bytů - Změny v obchodním zákoníku, týkající se pronájmu bytů   Po změnách v Obchodním zákoníku se upravují vztahy v nájemním bydlení následovně:   -         u přechodu nájmu bytu po smrti nájemníka přechází právo najemného tak jako dosud na osoby, které...
 • 22.1.2012: Ceny u prodaných bytů v posledním čtvrtletí 2011 - Ceny u prodaných bytů v posledním čtvrtletí 2011 Podle publikovaného indexu HB ndex Hypoteční banky u prodejů bytů v Česku se v posledním čtvrtletí ceny prodaných bytů dále pohybovaly směrem dolů. Ve srovnání se třetím čtvrtletím se v průměru snížily o jeden procentní...
 • 20.1.2012: Změny v katastru nemovitostí od roku 2012 - Změny v katastru nemovitostí od roku 2012 V katastru nemovitostí se s novým rokem událo pár podstatných změn, které by všichni prodávající a kupující nemovitosti a byty měli zaregistrovat. Za prvé se zvýšil správní poplatek za návrh na vklad do katastru na 1000 Kč...
 • 30.7.2010: Pronájem bytu a podnikání v něm. - Z mnoha důvodů člověk potřebuje mít v pronajatém bytě možnost podnikat. V tomto článku si popíšeme za jakých okolností je to možné a kdy nebudete porušovat smlouvu o nájmu bytu a ani možná restriktivní ustanovení ve smlouvě ze strany pronajímatele. V pronajatém bytě,...
 • 29.7.2010: Pronájem bytu a trvalý pobyt. - Při dnešní migraci lidí za prací, kteří si ve městech rovněž v této souvislosti hledají pronájem bytu a chtějí ve městě dlouhodobě zůstat, přičemž nemajíce jiného zázemí jim vzniká potřeba mít nahlášen trvalý pobyt v pronajatém bytě táží se jak...
 • 28.7.2010: Nejčastější spory mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu bytu. -   Nájemce neplatí nájem.. Jak omezit tento problém na minimum? Pokud nájemce složil kauci na počátku trvání nájmu bytu, máte o starost méně. Kauce může být ve výši tří měsíčních nájmů a v případě potřeby ji pronajímatel může použít na pokrytí dluhů...
 • 27.7.2010: Tržní pronájem vs. regulovaný nájem bytu. Má smysl toužit po regulovaném nájmu? - V České republice ceny bytů v posledních letech klesají. V mnoha regionech převažuje nabídka bytů nad poptávkou. A to i u pronájmů bytů. Vysoké investice do výstavby nových bytů, a nástup populačně slabších ročníků, které žijí „přelétavým“ životním stylem,...
 • 25.6.2010: Na jakých principech funguje podnájem bytu? - Podnájem upravuje rámcově Občanský zákoník v paragrafu 666 jako právo nájemce dát jemu pronajatou věc (zde pronajatý byt) do podnájmu dalšímu subjektu, pokud z jeho nájemní smlouvy neplyne jiný výklad (to bývá většinou povinnost mít předem souhlas vlastníka bytu...
 • 17.6.2010: Podnájem, nájem a pronájem bytu. Jaký je v tom rozdíl? - Lidé si často pletou tyto termíny a zaměňují je. Zejména zájemci o bydlení v nájemním bytě často neví co je co a může je to přivést do problémů neboť při nechtěné záměně těchto slov ve smlouvě o nájmu bytu nemusí být zákonem nijak chráněni, zejména při...
 • 14.6.2010: Stanovení výše ceny nájemného u pronájmu bytu. - Stanovit správnou výši nájemného je u úspěšného pronájmu bytu alfou a omegou. Pokud přestřelíte, bude váš byt ležet ladem a nebude vám vydělávat. Což je ekonomicky absurdní situace. A nepředpokládejte příliš, že v konkurenci desítek až tisíců jiných pronajímatelů...
 • 11.6.2010: Pronájem bytu: práva a povinnosti pronajímatele - V dnešní době regulovaného trhu s byty a nájemním bydlením má vlastník bytu, který se rozhodne byt pronajímat řadu práv, ale zejména povinností. Proto, pokud se do pronajímaní bytu jako ziskové činnosti pustíte, měli byst znát všechna riziku a výhody takového...
 • 9.6.2010: Pronájem bytu: práva a povinnosti nájemce. - Když se rozhodnete žít v pronájmu bytu budete vlastně, žít v nemovitosti, která vám nebude říkat pane. A to s sebou samozřejmě kromě výhod, přináší i jistá omezení, která plynou z vlastnických vztahů a která se budete muset naučit respektovat a plnit. Tento text...
 • 5.6.2010: Náhradní byt a náhradní ubytování u pronájmu bytu. - Chcete dát výpověď svému nájemci z bytu? A nemá takhle náhodou nárok na náhradu? Pokud má nájemce nárok na náhradní byt nebo ubytování, není povinnen se z pronajímaného bytu vystěhovat a byt vyklidit dokud nebude mít odpovídající náhradu zařízenu. V případě, že...
 • 3.6.2010: Pronájem bytu: údržba, poruchy, úpravy a opravy - Pronajímatel by měl předat a udržovat pronajímaný byt ve stavu, který je způsobilý k řádnému užívání. Tzn. stav bytu by měl odpovídat příslušné kategorii bytu a neměly by být na udržování při pronájmu nutné další náklady. Viz. práva povinnosti pronajímatele...
 • 1.6.2010: Výpověď z pronájmu bytu 2. - V minulém článku jsme řešili výpověď z pronájmu bytu obecně a bez přivolení soudu a nyní uvádíme varianty a možnosti, které jsou pokud je k tomu soud nezbytný. Výpověď pronájmu bytu s přivolením soudu   Pokud se nájemce chová řádně a platí v pořádku nájem je...
 • 31.5.2010: Pronájem bytu a výpověď z něj 1. - Výpověď z nájmu bytu by v ideálním případě měl být jednoduchým aktem pro obě smluvní strany. Bohužel v současném světě plném zvratů se vám může lehce stát, že včerejší skvělý nájemce bytu se přes noc stane vaší noční můrou. Navíc dnešní právo je více na...
 • 31.5.2010: Nemovitosti.Dnes je poslední termín na zaplacení daně z nemovitostí. - Dnes 31.5. vyprší termín do kterého je třeba zaplatit daň z nemovitostí u příslušného finančního úřadu. Máte-li daňovou povinnost z nemovitostí vyšší než 1000 Kč. Můžete daň zaplatit nadvakrát. První splátku nyní a druhou do 30.11.2010. Dnes už daň zaplatíte bez...
 • 31.5.2010: Jak vypadá diskriminace v oblasti nemovitostí? - Je to jednoduché diskriminuje se pomocí daní. A to nejen tím, že se rozlišuje podle lokality díky místnímu koeficientu, ale nově se začíná rozlišovat mezi těmi kdo mají v místě trvalé bydliště a kdo nikoli. Dle našeho názoru je to nehoráznost nejhrubšího zrna! Tyto...
 • 27.5.2010: Pronájem bytu: dohoda o skončení nájmu bytu - Přinášíme vám zde ukázky jak by mohla vypadat dohoda o skončení nájmu bytu jak se soukromým vlastníkem, tak s bytovým družstvem. Dohoda o skončení nájmu bytu Pan/Paní:                        …….............................   Narozen...
 • 7.5.2010: Pronájem bytu: časová osa pro pronajímatele - Jaké kroky vás čekají při pronájmu bytu vám shrneme v následujícím článku. Příprava bytu. Byt by měl být uklizený, bez viditelných poškození. Nemá smysl nabízet byt špinavý a viditelně opotřebovaný, zbytečně to při prohlídkách odrazuje zájemce a nebo zvyšuje...
 • 6.5.2010: Na co se ptát a dívat při zařizování pronájmu bytu. - Než v nějakém bytě zakotvíte jistě budete chtít vědět jaká je skutečná situace a stav bytu a okolí před tím, než podepíšete nájemní smlouvu, zaplatíte provizi realitce, složíte kauci a nastěhujete se. Proto je třeba klást otázky a pořádně se dívat. Ne nadarmo se po...
 • 4.5.2010: Časová osa při pronájmu bytu – pro nájemce - Zde si můžete udělat představu jakými kroky si pravděpodobně projdete pokud se rozhodnete si pronajmout byt.   rozhodnutí zda bydlet ve vlastním nebo pronajatém bytě. Viz články např.: Koupě bytu versus pronájem bytu, co je lepší varianta? stanovte si rozpočet na pronájem...
 • 2.5.2010: Jak úspěšně pronajmout byt, aneb věci k zamyšlení. - Ať je doba jaká chce, krize nebo prosperita, vždy existují úspěšní pronajímatelé bytů a ti méně úspěšní. Úspěšní pronajímatelé bytů mají byt pronajatý celý rok bez přestávek a většinou dlouhodobě. Ti méně úspěšní mají byty pronajmuté třeba jen deset...
 • 30.4.2010: Důvody proč je život v pronájmu lepší než život ve vlastním bytě. - V posledních letech se nám realitní odborníci, developeři a nakonec i naše nejbližší okolí snažilo častokrát vnutit myšlenku, že vlastnictví nemovitosti nebo bytu je to nejvýhodnější co můžeme udělat pro položení pevných základů v našem životě. A pronájem bytu, že...
 • 27.4.2010: Pronájem bytu poprvé v životě? Rady a tipy. - Rozhodli jste se odstěhovat od rodičů, nebo jdete na školu daleko od domova? Či jste se rozhodli poprvé v životě zkusit žít v pronajatém bytě? Máme zde pro vás několik tipů jak si zajistíte, že nenaletíte na jakousi klamavou nebo podvodnou praktiku neseriózním...
 • 26.4.2010: Specifika pronájmu družstevního bytu - Hlavní specifikum: byt a pravděpodobně i celý dům ve kterém se byt nachází vlastní bytové družstvo. Nájemce bytu je současně členem družstva a vlastníkem podílu na družstvu. Nájemce – člen družstva má s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu.   Pokud nájemce bytu chce...
 • 25.4.2010: Pronájem bytu: co musí obsahovat smlouva a co je dobré do ní vložit - Rozhodli jste se pronajímat váš byt a nechce se vám platit právníkovi za sepsání smlouvy o nájmu bytu?! Zde vám přinášíme pár základních informací o tom, co by taková smlouva o nájmu bytu měla obsahovat. Podle zákona je třeba těchto náležitostí Nájemní smlouva musí...
 • 21.4.2010: Protokol o předání při prodeji družstevního bytu či jiné nemovitosti - Zde uvádíme příklad jak může vypadat Protokol o předání bytu či jiné nemovitosti při prodeji novému vlastníkovi. Protokol o předání bytu   Byt: event.č………………. č.p. nacházející se v ……nadzemním podlaží domu na ulici…………………………...
 • 20.4.2010: Podrobný soupis vybavení pronajímaného bytu - Zde uvádíme příklad, jak by mohl vypadat soupis vybavení při pronájmu bytu. Důležité je být velmi konkrétní nejlépe s fotografiemi a eventuálním popisem poškození. Nakonec by měly obě strany dokument podepsat a mít jako přílohu smlouvy o pronájmu bytu.  ...
 • 20.4.2010: Protokol o převzetí pronajímaného bytu - Dne………………….., byl předán byt č……………nájemníkem……………………….. Žádná ze stran nemá námitekani nároků vyplývajících ze stavu a kvality předávaného bytu     Dne ………….. v…………….       ……………...
 • 19.4.2010: Protokol pronájmu bytu - Pokud nevíte jak provést soupis věcí, které si přebírá nájemce při pronájmu bytu uvádíme jeden příklad jak tokový soupis smluvně ošetřit.. Protokol pronájmu bytu o předání a převzetí bytu č…..v ……podlaží domu na ulici…. Protokol o předání a převzetí...
 • 15.4.2010: Pronájem bytu: Kdy je vhodná doba na vyjednávání s vlastníkem o výši nájemného? - Většina lidí v Čechách není zvyklá s autoritami vyjednávat. A už vůbec ne o ceně pronájmu bytu. Není zvyklá na to, že obchodníkovi se říká obchodník proto, že kupuje levněji a prodává dráže a že existuje konkurence, tudíž stejné nebo podobné zboží (tedy i byt) lze...
 • 14.4.2010: Prodej a ceny nemovitostí a bytů v zrcadle krize ve stavebnictví. - Pokračující krize ve stavebnictví a její konec v nedohlednu. Tak by se dala charakterizovat situace stavebních firem. Kromě poklesu ve výstavbě nebytových nemovitostí a mizivé poptávce po investicích do nemovitostí a bytů se v posledních čtvrtletích přidaly i mizející...
 • 12.4.2010: Názory na prodej nemovitostí a bytů v ČR - Dotazovali jsme se náhodně lidí na to jak vnímají prodeje bytů a  nemovitostí na dnešním realitním trhu. Takže berte názory s jistou nadsázkou a pro pobavení…:-)   -         Ten, kdo si dnes bere hypotéku na koupi bytu je neuvěřitelný optimista, který pouze...
 • 9.4.2010: Jak si vytvořit rozpočet na pronájem bytu. - Pokud se chystáte pronajmout si byt nejdříve si rozmyslete na co máte, abyste za měsíc neskončili na ulici, kvůli tomu, že nevyjdete s výdaji. Zde více než kdy jindy je důležité správné plánování, protože půjde o střechu nad hlavou! A proto okřídlené: „Dvakrát měř a...
 • 8.4.2010: Jak hladce přejít z pronájmu bytu na koupi vlastní nemovitosti. - Žili jste si spokojeně v pronajatém bytě několik let nebo měsíců a najednou se naskytla výhodná příležitost na koupi vlastní nemovitosti, které jste nedokázali odolat? Nebo jste se rozhodli mít něco vlastního a už vás omrzelo bydlet po pronájmech? Ať je to jak chce měli...
 • 7.4.2010: Prodej nemovitosti, pronájem bytu: otázky na tělo pro realitní kancelář - Pokud se při prodeji nemovitosti nebo pronájmu bytu rozhodnete nepostupovat samostatně, ale spoléhat na realitní kancelář, nebojte se ho detailně vyzpovídat. Podrobný rozhovor by měl být základem při výběru. Věnujte tomu dostatek času a úsilí, protože jde v první řadě o...
 • 7.4.2010: Jak vybírat realitní kanceláře pro prodej nemovitosti nebo pronájem bytu? - Pokud se rozhodnete prodávat nemovitost nebo byt bez realitky a  z nějakého důvodu se rozhodnete, že potřebujete realitní kanceláře, pak vám nabízíme několik tipů jak na to. Protože komu se podaří najít odpověď na tuto nelehkou otázku, má ve chvíli kdy se chystá na prodej...
 • 6.4.2010: Spolubydlení. Rozhodnutí zda žít v pronajatém bytě sám nebo mít spolubydlícího má svá pro a proti. - A co je vlastně lepší? Žít v pronájmu s někým nebo sám? Jednoznačná odpověď neexistuje a vlastně je to osobní rozhodnutí o vlastních preferencích. Pokud můžeme shrnout výhody a nevýhody toho zda sdílet pronájem bytu ještě s někým, tak zde jsou ty co nás...
 • 5.4.2010: Jak najít bez stresu ten pravý pronájem bytu? - Hledání toho pravého bytu na pronájem může být velmi stresující záležitostí. Nejen, že může trvat nečekaně dlouho, čímž nám mohou vzniknout velké komplikace, ale může se nám z tohoto důvodu nakonec i pěkně prodražit.  Jak se vyhnout tomu, aby nás to nestálo mnohem...
 • 2.4.2010: Co je dobré vědět o pojištění nemovitosti. - Každý kdo vlastní nějakou nemovitost, by měl čas od času zkontrolovat pojistku a ujistit se, že se z pojistné smlouvy nestal cár papíru, který vám při škodě na nemovitosti bude k ničemu. Zrovna tak ten kdo se rozhodl stavět a nebo rekonstruovat některou důležitou součást...
 • 1.4.2010: Mohou nové typy hypoték a levnější sazby úvěrů rozhýbat prodeje nemovitostí a bytů? - Banky začínají povolovat uzdu vysokým úrokovým sazbám za hypotéky a přicházejí s inovacemi jejichž cílem je rozhýbat zamrzlé obchody a prodeje nemovitostmi. Během prvních tří měsíců letošního roku trh s hypotékami zaznamenal další propady a např. v lednu klesl objem...
 • 31.3.2010: Kdo balamutí na trhu s prodeji nemovitostí a bytů? - Před několika dny byl na zpravodajském serveru Ihned.cz zajímavý rozhovor s panem Jelínkem z CK Fischer, kde mimo jiné hovořil o zkreslování údájů o prodejích zájezdů velkými cestovkami.. A poukázal na to, že cestovky balamutí klienty optimismem, aby byly klienti v klidu a...
 • 30.3.2010: Prodej bytu, prodej nemovitosti, pronájem bytu v loňském roce? Nezapomeňte podat daňové přiznání! - Den 31.březen je posledním dnem pro podání daňového přiznání.. Pokud vám daňové přiznání nedělá auditorská firma. Pokud jste loni prodali byt nebo nemovitost nebo byt pronajímali, měli byste podat daňové přiznání a zároveň daň zaplatit. U pronájmu bytu je příjem...
 • 29.3.2010: Co nám říká politika bank na prodeje nemovitostí a bytů?! - Jakou mají dnes banky vlastně politiku vůči trhu rezidenčních nemovitostí a bytů a hráčům na trhu, zejména z hlediska poskytování hypoték event. úvěrů ze stavebního spoření a dalších úvěrových nástrojů? Mají vyšší sazby než o pár let dříve.. A to vcelku...
 • 8.3.2010: Prodej, pronájem nemovitostí: Bez realitky to nemusí být vždy výhodnější. - Prodej, pronájem nemovitostí: Bez realitky to nemusí být vždy výhodnější. Našli jsme pro vás jeden příklad, který ilustruje, že i když hledáte nemovitost samostatně na vlastní pěst tak to ve finále nemusí být nejvýhodnější řešení a realitka se může ukázat jako...
 • 18.2.2010: Pronájmy bytů: růst poptávky v segmentu menších a levnějších bytů - Pronájmy bytů: růst poptávky v segmentu menších a levnějších bytů Pokud vlastníte byt  do rozměru 2+1 můžete si mnout ruce. Od začátku roku podle našich měření a odhadů, poptávka po pronájmu bytu roste o cca 10-20% ve srovnání s posledním čtvrtletím loňského...
 • 5.2.2010: Úrokové sazby na hypotéky se snížily. Je čas koupit byt, nebo žít v pronájmu? - Úrokové sazby na hypotéky se snížily. Je čas koupit byt, nebo žít v pronájmu bytu? Některé banky snížili tento měsíc úrokové sazby. Podle našeho interního průzkumu některé banky povolily úvěrové kohoutky a zejména pro klienty, kteří vstupují na trh nově a mají...
 • 1.2.2010: Daň z nemovitostí nově - Jak je to s novou daní z nemovitostí? Letos se změnilo několik důležitých věcí: konec daňového osvobození vlastníků novostaveb zvýšení sazeb daně u pozemků a staveb na dvojnásobek. Úplný přehled změn najdete na webu Ministerstva financí. obce mohou sazbu daně...
 • 3.8.2010: Otázky na které si musíte při samostatném prodeji nemovitosti odpovědět ANO. - Otázky na které si musíte při samostatném prodeji nemovitosti odpovědět ANO. Budete mít čas, věnovat se prodeji? Znamená to dát do pořádku nemovitost, nachystat ji na prodej. Domlouvat si prohlídky se zájemci. Máte potřebné znalosti, nebo si je doplníte? Měli byste se na ...
 • 20.7.2010: Vývoj na trhu rekreačních nemovitostí - Vývoj na trhu rekreačních nemovitostí Zeptali jsme se ředitele realitní kanceláře Nejlepší bydlení, s.r.o pana ing. Vladimíra Veselského, jaké trendy vidí v oblasti rekreačních nemovitostí. Pozorujete, že by se postupem doby měnil vkus a požadavky klientů na rekreační...
 • 13.7.2010: Prodej nemovitosti na vlastní pěst - Prodej nemovitosti na vlastní pěst Rozhovor s Pavlem Holcem, provozovatelem serveru vlastnici.cz o trendech na trhu nemovitostí. Přibývá podle vás lidí, kteří pořizují nebo prodávají nemovitost bez využítí služeb realitních kanceláří? Zaznaměnali jste podobný...
 • 3.6.2010: Tipy, jakým realitkám a makléřům se určitě vyhnout - Tipy, jakým realitkám a makléřům se při prodeji nemovitosti nebo pronájmu bytu určitě vyhnout Džínový typ. Příliš familiérní a pohodový. Možná si chlapec právě odskočil z hospody a myslí si, že odtamtud zvládne prodej bytu... Možná tam má i kancelář, kde...
 • 25.5.2010: Než platit vysokou provizi realitce, zkuste prodej nemovitosti nebo pronájem bytu zadarmo. Jde to. - Než platit vysokou provizi realitce, zkuste prodej nemovitosti nebo pronájem bytu zadarmo. Jde to. S trochou úsilí to zvládne skoro každý. Tvrdím já. Realitky budou vykřikovat jak jsou nenahraditelné! A ty jejich prodejní systémy! Bez nich přece neprodáte ani chlívek! Natož,...
 • 20.5.2010: Komu se dnes vyplatí koupě bytu? - Komu se dnes vyplatí koupě bytu? Přišel mi dotaz na email od jedné paní, která si stěžovala, že její byt nikdo nechce a zda nevím o někom, kdo by ten její chtěl koupit. Moje odpověď zní takto, zde trochu upravená a zevšeobecněná. Komu se tedy dnes vyplatí koupit byt? Za...
 • 14.5.2010: Prodej a koupě bytu zatížený hypotékou? Jak tento prodej bytu zrealizovat? - Prodej a koupě bytu zatížený hypotékou? Jak tento prodej bytu zrealizovat? Bez obavy se do toho pusťte. Jak postupovat: požádejte prodávajícího, aby Vám doložil tzv. „Souhlas banky se zaplacením dlužné částky“ z dluhu vyplývající k datu Vašeho splacení celé kupní...
 • 4.5.2010: Prodej bytu - krok za krokem - Prodej bytu - krok za krokem Zjistěte situaci na trhu v místě, kde se byt nachází. Projeďte si realitní servery, zadejte co nejpodrobnější vyhledávání a podívejte se kolik podobných bytů se prodává a za kolik. Běžte na fiktivní prohlídky a nenápadně „vytáhněte“ z...
 • 28.4.2010: Staging na Internetu: prodej nemovitosti začněte skvělou virtuální prezentací - Staging na Internetu: prodej nemovitosti začněte skvělou virtuální prezentací Pavel Holec ze serveru Vlastníci.cz radí jak zaujmout internetového zájemce o prodej bytu či jiné nemovitosti pomocí virtuálního stagingu. Převážná většina kupujících nemovitostí začíná...
 • 27.4.2010: Návrh na vklad do katastru nemovitostí - Návrh na vklad do katastru nemovitostí Katastr nemovitostí Co musí obsahovat Návrh na vklad vlastnického práva při prodeji bytu či jiné nemovitosti: Návrh musí obsahovat: jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo podavatele nebo podavatelů, označení katastrálního...
 • 20.4.2010: Koupě bytu versus pronájem bytu. Co je lepší varianta? - Koupě bytu versus pronájem bytu. Co je lepší varianta? V naší kultuře je vlastnické bydlení silně zažité. Lidé se neradi stěhují a mnozí z nás žijí celý život na jednom místě. V posledních letech kdy se nemovitosti zhodnocovaly v desítkách procent za rok se počet...
 • 18.4.2010: Inspekce při prodeji bytu očima kupujícího - Inspekce při prodeji bytu očima kupujícího Zde vám přinášíme seznam věcí, který byste si měli při koupi bytu zkontrolovat než dojde k realizaci samotného prodeje bytu. Ověřte si adresy, čísla bytu, podlaží, polohu a orientaci bytu (západ, východ, sever,...
 • 7.4.2010: Byty na prodej: který byt je nyní nejlepší koupit? - Byty na prodej: který byt je nyní nejlepší koupit? V současné době, kdy aktiva rychle ztrácí na hodnotě, napadne mnoho z nás otázka, zda koupě bytu nebo nemovitosti, by mohla být tou správnou volbou, která bude znamenat výhodné uložení peněz resp. jejich postupné ...
 • 6.4.2010: Jak nabídka a poptávka ovlivňuje prodej nemovitosti. - Jak nabídka a poptávka ovlivňuje prodej nemovitosti Aneb nabídka a poptávka na trhu mají zásadní vliv na cenu a dobu prodeje nemovitosti. V prvé řadě je třeba vyjít s premisy, že trh s nemovitostmi je lokální záležitost. A zároveň platí, že každá lokalita je svým...
 • 5.4.2010: Nehybné nemovitosti v Čechách. (Proč nemůžete nemovitost prodat?) - Nehybné nemovitosti v Čechách.(Proč nemůžete nemovitost prodat?) Prodej nemovitostí ustrnul na mrtvém bodě. Proč, když prodávající má k dispozici nástroje, o kterých se nám před několik lety ani nesnilo?! Nejvíce realitních makléřů. Nejvíce realitních serverů a...
 • 4.4.2010: Jak si mám vybrat dobrého realitního makléře? - Jak si mám vybrat dobrého realitního makléře? Komu se podaří najít odpověď na tuto nelehkou otázku, má ve chvíli kdy se chystá na prodej nemovitosti z poloviny vyhráno. V uplynulých letech rostoucího trhu nemovitostí se na tento druh podnikání vrhla celá řada lidí i...
 • 31.3.2010: Základy stagingu - pro výhodnější prodej, pronájem nemovitostí a bytů - Základy stagingu Tím, že provedete vhodné a většinou nenákladné vizuální úpravy, docílíte rychlejší a ziskovější prodej nemovitosti nebo pronájem bytu. Jak na to? Podívejte se na stav nemovitosti objektivním pohledem. Než začnete, zkuste zhodnotit vaši nemovitost...
 • 23.3.2010: Prodej bytu nebo pronájem bytu?! - Prodej bytu nebo pronájem bytu?! Je to osobní rozhodnutí. Máte byt a nevíte, co s ním?! Ceny bytů klesají, nájmy naopak rostou a vy stojíte před otázkou, zda byt prodat nebo ho pronajmout. Zde nabízíme několik úvah, které vám mohou pomoci v tom, které rozhodnutí nakonec...
 • 16.3.2010: Staging: novátorství, které usnadní prodej nemovitosti - Staging: novátorství, které usnadní prodej nemovitosti Když zpomaluje trh s nemovitostmi, zažívají prodávající těžké období. Jsou to však rovněž období příležitostí, kdy se objevují nové myšlenky a nápady, které pomohou vyniknout vaší nemovitosti nad konkurencí...
 • 9.3.2010: Koupě nemovitosti - otázky a odpovědi - Koupě nemovitosti - otázky a odpovědi Jaké nepříjemnosti mohou potkat člověka, který se rozhodne, že v době krize koupí nemovitost?Obecně myslím, že v době krize je radost nakupovat zvlášť pokud máte peníze. Zde zároveň vidím asi největší nepříjemnost. Zajištění...
 • 1.3.2010: Cesty jak vydělat na investicích do nemovitostí - Cesty jak vydělat na investicích do nemovitostí Období růstu cen se zastavilo, trh hledá další směr. Jak vydělávat dál?! Tak nějak se nyní mohou ptát všichni ti, kteří se na realitním trhu aktivně pohybují, ať už nemovitost vlastní, chtějí vlastnit nebo trh pozorně...
 • 27.2.2009: Co dělat, když nemovitost nemůžete prodat - Co dělat, když nemovitost nemůžete prodat Prodáváte nemovitost již delší čas a stále nemáte kupce? Pak je možná čas popřemýšlet o příčinách a pokusit se najít řešení, které vám pomůže dosáhnout cíle. A pokud se chystáte nemovitost prodat, tak neopakujte chyby...
 • 20.2.2009: Jak se vyvarovat drahých chyb při koupi nemovitosti. - Jak se vyvarovat drahých chyb při koupi nemovitosti. To byl drahý omyl. Panebože! Zapomeňte. Tak taková slova by nechtěl slyšet, žádný kupující nemovitosti ani v nejčernějších představách. V případech, kdy do nemovitosti často vkládáme své celoživotní úspory, úsilí a...
 • 12.2.2009: Mimo hlavní sezónu. Přeje zima nákupu či prodeji nemovitosti? - Mimo hlavní sezónu. Přeje zima nákupu či prodeji nemovitosti? V kalendáři se blíží paní zima, období svátků, klidu a prázdnin. I přesto, že letos víc než kdy jindy platí, že s přicházejícím ochlazením na teploměru, stejným tempem ochlazuje i aktivita a zájem na trhu s...
 • 6.2.2009: Prodej nemovitosti v době krize - Prodej nemovitosti v době krize Mnozí majitelé realit nyní na vlastní kůži pociťují, to co na západ od našich hranic již znají a v současnosti znovu zažívají- pokles cen všech druhů nemovitostí. A že nejde o maličkost, svědčí nejen vyjádření prodejců realit po celém...
 • 28.1.2009: Kontrolní seznam pro koupi nemovitosti, bytu II. - Kontrolní seznam pro koupi nemovitosti, bytu II. V první části jsme psali, na co nezapomenout a co zvážit v souvislosti s financováním prodeje nemovitosti, nyní se podíváme na realitu samotnou. Hledání nemovitosti, bytu Okolí vzdálenost: - do práce - do školy- na...
 • 21.1.2009: Kontrolní seznam pro koupi nemovitosti, bytu I. - Kontrolní seznam pro koupi nemovitosti, bytu I. Aneb co zvážit před samotným rozhodnutím koupit a co by tomuto rozhodnutí mělo předcházet. Financování Maximální kupní cena Hotovost Výše požadované půjčky Jak dlouho chcete úvěr splácet Čistý měsíční...
 • 15.12.2008: Jak si realitky představují výkup nemovitosti, bytu za „tržní cenu“ - Jak si realitky představují výkup nemovitosti, bytu za „tržní cenu“ Dalším špinavým trikem, který náš tým odhalil u některých realitních kanceláří, je jejich slib, že nemovitost od zájemce odkoupí za tržní cenu. Co to v tomto případě znamená? Že realitka se...
 • 18.11.2008: Prodej, koupě, pronájem bytu, nemovitosti bez realitky - Prodej, koupě, pronájem bytu, nemovitosti bez realitky Jiří Romfeld, jednatel serveru vlastnici.cz, majitele nemovitostí na tomto místě seznámí s unikátní možností, jak prodat nebo pronajmout nemovitost co nejefektivněji bez realitky a bez nutnosti placení provizí realitní...
 • 8.11.2008: Výhodný prodej nemovitosti v době krize - Výhodný prodej nemovitosti v době krize Mnozí majitelé realit nyní na vlastní kůži pociťují, to co na západ od našich hranic již znají a v současnosti znovu zažívají- pokles cen všech druhů nemovitostí. A že nejde o maličkost, jak se nám někteří realitní odborníci...
 • 2.11.2008: Krize je tu! Prodej nemovitosti již není snadný - Krize je tu! Prodej nemovitosti již není snadný Bublina na trhu začala podle našich údajů splaskávat během srpna. Po červencovém vrcholu, kdy banky hlásily rekordy v objemech úvěrů na bydlení, developeři a realitní kanceláře rekordní prodeje, přišlo prudké ochlazení...


Sdílet tuto stránku / doporučit web