Nejlepší bydlení realitní společnost

Daň z nemovitosti 2014

 

Jméno daně bylo v novém občanském zákoníku přejmenováno na daň z nemovitých věcí.

Přiznání musí podat pouze ten u něhož se změnilo vlastnictví u nemovitosti nebo okolnosti rozhodné pro vyměření daně.

Pokud nemovitost v jednom roce koupíte, pak je třeba podat přiznání k dani z nemovité věci do 31.1. příštího roku. Poté se již nepodává. Obecně není třeba díky novému občanskému zákoníku třeba podávat nové daňové přiznání, pouze u některých plátců existuje vyjímka a ti musí daňové přiznání podat.

U některých poplatníků došlo totiž změnou zákona ke snížení daňové povinnosti.

Zde by měli dávat pozor majitelé pozemků a staveb pokud: citujeme: se na pozemku nacházejí vlečky, plošné stavby, které se nacházejí na jiné než zastavěné ploše a nádvoří ani na zpevněné ploše. U podnikatelských staveb může dojít ke snížení počtu podlaží u některých staveb, neboť u staveb k podnikání se za podlaží považuje jen takové podlaží, které zaujímá méně než 1/3 zastavěné plochy..

U jiných došlo ke zvýšení a to u:

U pozemků, které byly dosud osvobozené od placení daně z nemovitosti což byly pozemky pro výstavbu vodáren, kanalizace, úpraven vod, pozemky pro veřejnou dopravu. Zde bude nyní daň jako u stavebních pozemků.

Dalším kdo bude platit je vlastník pozemku pod bytovým domem, který je rozdělen na byty a který v domě nevlastní byt ani není vlastníkem stavby.Vyjímkou jse vlastnictví státu nebo obecní.

Novými poplatníky daně jsou následující osoby:

Pachtýř, svěřenský nebo podílový fond, fond spravovaný penzijní společností, stavebník s právem stavby.

Těmto poplatníkům se daň z nemovitosti zvedne, ale podávat přiznání k dani nemusejí:

Vlastníci bytů a nebytových prostor, kteří vlastní podíl na pozemku, který je pod stavbou nebo ji přesahuje, kde se nachází jejich jednotka. Zde v případě zastavěné plochy stoupne nepatrně koeficient a daň jim bude doměřena z moci úřední  správcem daně.

Doplňující informace

Daň z nemovitosti 2014 platí ten kdo nově nabyl loňský rok nemovitost. Rozhodujícím dnem je údaj ve veřejném seznamu katastru nemovitostí k 1.1.2014. Do 31.1.2014 je třeba prokazatelně odeslat přiznání k dani. Zaplatit je třeba do konce května. Pokud je daňová povinnost vyšší než 5000 Kč, pak lze půlku zaplatit až do konce listopadu. Pokud k zápisu do katastru došlo až během roku 2014 i když bylo žádáno v roce 2013 pak se lhůta na přiznání daně natahuje o tři měsíce od měsíce kdy došlo k zápisu do veřejného seznamu.

V případě, že se opozdíte s přiznáním k dani o více než pět dní pak vám hrozí pokuta 0,05% za každý den navíc, maximálně 5% z daně nebo 300 tis. Kč.

Podávat přiznání k dani se nemusí ani v případě, změní-li obec tzv. místní koeficient v katastrálním území, kde se nemovitost nachází.

Veškeré detaily je pak možné najít na webu finanční správy.

Doplňující informace v původním znění před úpravami z roku 2014 zde: Daň z nemovitosti


Nejlepší bydlení realitní společnostSdílet tuto stránku / doporučit web