Uzavření obchodu

Katastr nemovitostí

Co musí obsahovat Návrh na vklad vlastnického práva:

Návrh musí obsahovat: jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo podavatele nebo podavatelů, označení katastrálního úřadu, kterému je Návrh určen, označení účastníků řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí  (jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob), označení práv, která mají být zapsána podle Návrhu do katastru nemovitostí (dále též "KN"). Práva lze označit buď přímo, tedy jaká práva, ke kterým nemovitostem a ve prospěch kterých osob mají být do KN zapsána, nebo je práva možno označit také odkazem na příslušnou část smlouvy nebo jiné listiny, na základě které mají být tato práva do KN zapsána, ale vždy tak, aby z Návrhu bylo možno zjistit, co se katastrálnímu úřadu navrhuje.

Vklad na katastr

Pokud jste podepsali kupní smlouvy a výplatu ceny máte „jištěnu“ např. v úschově, můžete podat na katastru Návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. U standardního prodeje přidáte k Návrhu příslušný počet vyhotovení kupních smluv (1x s ověřenými podpisy) a pokud jste Vaši (prodávanou) nemovitost nabývali před 1.1. 1993, pak k Návrhu přidáte i listinu prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu (nemovitostí).

Současně s podaným Návrhem musíte uhradit i příslušný správní poplatek.

Sledování průběhu řízení na KN

Průběh řízení můžete sledovat např. na webové stránce: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, zde se dozvíte, v jaké fázi řízení se Váš Návrh nachází.

Řízení je zahájeno dnem doručení Návrhu nebo dnem osobního předání Návrhu podatelně příslušného katastrálního úřadu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání každého Návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu se vybírá správní poplatek (dále jen "poplatek") ve výši 500 Kč podle zákona o správních poplatcích. Poplatek se hradí kolkovými známkami při podání Návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu nebo je jeho uhrazení nutno prokázat (poplatek byl zaplacen na zvláštní účet státního rozpočtu příslušného katastrálního úřadu převodem z účtu poplatníka nebo poštovní poukázkou).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Katastrální úřad musí o Návrhu na vklad rozhodnout do 30 resp. 60 dnů (správní řád), pro zápis změny do operátu KN je stanovena lhůta 30 dnů po pravomocném rozhodnutí o povolení vkladu.

Jak se postupuje při převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu (družstevní byty)

V případě družstevních bytů se postupuje úplně stejně jako u nemovitostí v osobním vlastnictví, jediným rozdílem je, že se nepodepisuje Kupní smlouva a nepodává se Návrh na KN. U družstevních bytů podepisujete Dohoda o převodu členských práv a povinností.

Zpět na obsah
|
Pokračovat


Sdílet tuto stránku / doporučit web