Pojmy a názvosloví

 1. Pojmy v pojišťovnictví
 2. Pojištění
 3. Stavební spoření
 4. Kreditní karty
 5. Spotřebitelské úvěry
 6. Hypoteční úvěry

Pojmy v pojišťovnictví

Pojištění - právní vztah založený smlouvou. Jde o přesun rizika z pojišťovaného na pojišťovnu

Návrh na sjednání pojištění – formulář pojistné smlouvy s kopiemi. Přijetím návrhu pojišťovnou vzniká pojistná smlouva

Pojistná smlouva – dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká smluvní pojištění
Obsahem smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran

Pojistka – písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy, které vydává pojistitel pojistníkovi

Všeobecné pojistné podmínky VPP – obsahují vymezení pojistné události a rozsah plnění, výluky z pojištění,splatnost pojistného, vysvětlují základní pojmy a principy dělení případných přebytků pojistného

Smluvní ujednání – rozšiřuje VPP a specifikuje odchylná ustanovení v konkrétní smlouvě oproti VPP.

Pojistník – fyzická nebo právnická osoba,, která sjednává pojištění, platí pojistné a má právo měnit oprávněnou osobu, a nakládat se smlouvou (měnit, rušit, a má právo na zproštění od placení pojistného, splní-li podmínky pojištěný.

Pojištěný – jeden z účastníků pojištění, na jehož majetek, život, zdraví či odpovědnost za škody se pojištění vztahuje. Při pojistné události má zpravidla nárok na pojistné plnění.

Pojistitel – pojišťovna. Má právo na sjednané pojistné a povinnost poskytovat plnění ve sjednaném rozsahu při pojistné události

Oprávněná osoba – osoba uvedená v pojistné smlouvě, která má nárok na plnění v případě smrti pojištěného. Není-li, pojistné plnění je předmětem dědického řízení.

Pojistné – úplata za poskytování pojistné ochrany . Může být:

 • běžně placené
 • jednorázově placené
 • předplacené pojistné
 • zahrnuje složku správních nákladů, na krytí nákladů pojistného plnění a zisk.
 • Výše pojistného pro jednotlivé sazby pojistného obsahuje Sazebník.

Běžně placené pojistné – platí se v pravidelných předem určených obdobích (12, 1/4,1/2, rok)
Může být placeno formou úrokového výnosu z jednorázové částky či návratného vkladu.

Jednorázové pojistné – je splatné jednou na počátku pojištění na celou dobu trvání pojistné smlouvy

Předplacené pojistné - na počátku je zaplacena určitá jednorázová částka , která snižuje běžně placené pojistné během celé doby placení pojistného. Posuzuje se jako běžně placené pojistné.

Zproštění od placení pojistného – pokud byl pojištěnému během trvání pojištění přiznán plný invalidní důchod.

Zánik povinnosti platit pojistné – u pojištění závažných onemocnění při pojistné události (onemocnění ZO) nebo v pojištění mládeže při smrti pojistníka

Pojistná částka – částka vyplácená v případě pojistné události, tedy částka , z níž se pojistné stanovuje. Je ujednána ve smlouvě.

Pojistná doba – smluvně ujednaná doba, po kterou poskytuje pojistitel pojištěnému pojistnou ochranu. Začátek a konec pojistné doby je uveden ve smlouvě. není-li konec určen, platí do vzniku pojistné události (např. smrt pojištěného)

Pojistné období – časové období za které se platí běžné pojistné (rok, pololetí, čtvrtletí, měsíc)

Pojistné plnění – nárok pojištěného vůči pojistiteli v důsledku pojistné události. je specifikováno v poj. smlouvě

Vinkulace pojistného plnění – omezení možnosti disponovat s pojistným plněním, které je vázáno ve prospěch určené fyzické nebo právnické osoby, která je zástavním věřitelem pojistníka

Pojistná událost – nahodilá skutečnost, s níž je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Konkrétně viz VPP a pojistná smlouva.

Riziko – v ŽP jde o úmrtí, dožití,invalidita úrazem nebo nemocí, závažné onemocnění
v úrazovém pojištění tělesné poškození úrazem (léčení, trvalé následky), smrt úrazem

Úraz – neočekávané a náhlé působení vnějších sil, kterým bylo způsobeno pojištěnému tělesné poškození nebo smrt s vyjímkou sebevraždy, pokusu o ni a sebepoškození.

Likvidace pojistných událostí – administrativně právní úkon, jehož výsledkem je vyplacení nebo zamítnutí pojistného plnění

Rizikové pojištění – (smrt, úraz, záv. onemocnění), neobčanská pojištění (majetek, odpovědnost) Celé pojistné se spotřebovává na krytí rizika a nákladů.

Rezervotvorné pojištění – tvoří rezervu z pojistného a ta se vyplácí jako pojistná částka při dožití.

Vkladové pojištění – zaručuje výplatu návratného vkladu při jakémkoli ukončení pojištění Pojistné je hrazeno z úroků vkladu

Zánik pojištění – může nastat :

 • uplynutím pojistné doby
 • zánikem rizika
 • výpovědí (dohodou) o zrušení pojištění
 • nezaplacením pojistného ve sjednané lhůtě
 • odstoupením od smlouvy
 • odmítnutím plnění
 • pojistnou událostí
 • přepracováním na jinou pojistnou smlouvu

Podíl na přebytku – zhodnocení rezervy pojistného, úrok navíc výnosy dle hospodaření pojišťovny. daní se 15% nad zaplacené pojistné

Rezerva – část pojistného, která je ukládána a zhodnocována a slouží k zabezpečení budoucích závazků pojistitele (pojistná událost, zrušení pojistné smlouvy s výplatou odbytného

Odbytné – částka náležející pojistníkovi při předčasném zrušení pojistné smlouvy, je-li na ne nárok dle VPP

Redukce – změna živ. pojištění, které nebylo 6 měsíců od splatnosti placeno. Mění se na pojištění se sníženou pojistnou částkou (důchodem)nebo na pojištění se zkrácenou pojistnou dobou bez povinnosti platit další pojistné.

Riziková prolongace – forma redukce, kde dochází ke zkrácení pojistné doby. Zůstávají zachovány všechny nároky z pojistných událostí s vyjímkou výplaty při dožití.

Přepracování pojištění – náhrada je změna , kterou se mění obsah smlouvy . Provádí se zrušením staré smlouvy a uzavřením nové.

Dynamizace – nárůst běžného pojistného o inflaci

Riziková skupina – dle pracovní činnosti

Zvýšené riziko – dle mimopracovních aktivit

Technická úroková míra – pojišťovnou garantované zhodnocení zakalkulované již v ceně pojistné ochrany ( u živ. pojištění)

Pojištění

Druhy pojištění

 • životní
 • neživotní
 • odpovědnostní

Životní pojištění

 • Rizikové - zaplacené pojistné se spotřebovává na pojištění
 • Kapitálové - část pojistného pojišťovna spoří a zhodnocuje
 • Investiční - část pojistného pojistník zhodnocuje ve vybraných akciích a fondech
 • Typy životního pojištění
  1. Důchodové – výplata sjednané renty
  2. Jednorázová výplata – při pojistné události
  3. Pro smrt nebo dožití – možnost připojištění + úrazové
   + závažných onemocnění
   + trvalá invalidita (zproštění od placení)
   + nemoc a pobyt v nemocnici
  4. Úvěrové pojištění
 • Úvěrové pojištění - životní pojištění rizikové
  • Pojistné plnění vinkulováno pro věřitele
  • Sjednáno na dobu splácení dluhu
  • Pojistné kopíruje výši dluhu
  • Končí zaplacením dluhu bez náhrady
 • Způsoby platby pojistného
  • Běžně placené – v dohodnutých intervalech
  • Jednorázový vklad – pojištění zaplaceno naráz na celou pojistnou dobu
  • Předplacené – část jednorázově a zbytek v pravidelných splátkách
  • Mimořádné vklady - možné u kapitálových a investičních produktů
 • Daňové výhody
  1. Životní pojištění rezervotvorné (kapitálové, investiční)

   odpočet zaplaceného pojistného od základu daně z příjmů, trvá-li min. 5 let a je do 60 let věku pojištěnce

  2. Důchodové připojištění
   - ke vkladům do 500,- Kč měs. - státní podpora do výše 140,- Kč měs.
   - vklady nad 500,- Kč měs. - přeplatek se odečítá od základu daně z příjmů

   Možný souhrn odpočtů ze zákl. daně - celkem do výše 12.000,- Kč ročně

 • Podmínky životního pojištění
  • Vstupní věk zpravidla 15 až 65 let
  • Občan ČR a cizinec s trvalým pobytem
  • Vyhovující zdravotní stav
  • Výběr vhodného produktu
  • Vyplnění Návrhu pojistné smlouvy
  • Vyplnění zdravotního dotazníku

Neživotní pojištění

 • Úrazové
  • samostatné úrazové pojištění pro případ smrti úrazem s připojištěním
   + tělesné poškození
   + trvalé následky úrazu
   + trvalá tělesná invalidita násl. úrazu
   + doba nezbytného léčení úrazu
   + hospitalizace následkem úrazu
 • Majetkové
  • domů
  • bytů
  • rekreačních objektů
  • staveb
  • domácností
  • motorových vozidel
  1. Živelná
   • oheň
   • blesk
   • výbuch
   • pád letadla, či jiného předmětu
   • vichřice, povodeň, záplava, krupobití, zřícení skal, sesuv půdy, zemětřesení, laviny, tíha sněhu
  2. Vodovodní
   • voda z potrubí, kotlů, pára
  3. Odcizení
  4. Úmyslné poškození či zničení
 • Pojistná hodnota
  1. Nová hodnota - pořízení nové věci
  2. Časová hodnota - uvedení do stavu před pojistnou událostí
  3. Jiná (modifikovaná) hodnota - např. umělecké předměty
 • Majetkové pojistky
  • Nemovitost na území ČR mimo záplavovou oblast ve vyhovujícím technickém stavu
  • Výpočet hodnoty zastavěné plochy
  • Výpočet hodnoty majetku domácnosti
  • Určení pojistné částky
  • Určení pojistného
  • Vyplnění a podpis Návrhu pojistné smlouvy

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti v běžném životě

Stavební spoření

 • Princip
  • pravidelné úložky (alespoň jednou ročně, příp. jednorázově)
  • st. podpora 15%, max. 3.000,- Kč na jedno RČ
  • na to vše úroky 2% (2003)
 • Účastníci
  • fyzická osoba - trvalý pobyt ČR, povolení k pobytu EU
  • právnická osoba (bez nároku na st.podporu)
 • Doklady k uzavření smlouvy
  • OP
  • rodný list dítěte + OP zák. zástupce
  • průkaz o povolení pobytu cizince a doklad o přidělení RČ
  • výpis z OR (max 2 měs.), OP jednatele, příp. plná moc – práv. osoby
 • Délka spoření: (se st. podporou)
  • min 24 měsíců (s úvěrem, vše na bydlení)
  • min 72 měs. bez úvěru ( na cokoli), úvěr na bydlení
  • max. doba omezena cílovou částkou, kterou nelze přespořit (pouze sjednat navýšení)
 • Nárok na státní podporu
  • Na jedno RČ jedna státní podpora 15% z roční úložky
  • Max. do výše 3.000,- Kč ročně (z 20.000,- ročního vkladu)
  • Je možno rozdělit státní podporu na více smluv do výše maxima.
 • Ztráta st. podpory
  • výpověď před 6 lety, poplatek 0,5% z cílové částky
  • úvěr před 6 lety a úspory nepoužity na bydlení
 • Cílová částka
  • suma vkladů + státní podpory + úroky + úvěr
  • min c.č. 20 000,- Kč
 • Měsíční vklad
  • min 0,5% z cílové částky
  • možno vložit jednorázově (např 40% a čekat na úvěr), ročně, předplácet.
  • jako nárok pro přiznání st. podpory se výše vkladu nad 20.000,- Kč převádí do dalšího roku
 • Varianty
  • rychlá – brzy úvěr a splácení po vyšších splátkách ( splátka 0,75% z cč )
   1.500 ,- spoř: 5,75 roku, splátky 7,5 roku 2,250,-
  • standard – střední varianta (splátka 0,6% z cč)
   1.500,- spoř: 6,25 roku, splátky 9 let 1.800,-
  • pomalá – pouze spoření, nejnižší splátky úvěru (0,45% z cč)
   1.500,- spoří 7,25 let, splátky 10let 1.350,-
 • Výpověď
  • 3 kal. měsíce následující po dni doručení písemné výpovědi SS
  • dvojdohodou – obratem uzavřena nová smlouva o ss., do měsíce výplata úspor.
 • Poplatek za uzavření
  • 1% z cč, junioři do 29let vč. 0,75% z cč. (některé stav. spořitelny)

Úvěry ze stavebního spoření

 • Přidělení
  • Spoření trvá minimálně 2 roky
  • Je naspořeno 40% výše cílové částky
  • Je splněna výše parametru hodnotícího čísla (specifikováno ve VOP)
  • Celá cílová částka je použita na řešení bytových potřeb
  • Spoření trvá alespoň 6 let
  • Je naspořeno 38% nebo většinou 40% výše cílové částky
  • Je splněna výše parametru hodnotícího čísla (specifikováno ve VOP)
  • Celá výše úvěru (60% CČ) je použita na řešení bytových potřeb
 • Účel
  • řešení bytových potřeb (koupě, výstavba, pozemek, modernizace, rekonstrukce, vypořádání podílů)
  • vše na území ČR
  • možno použít i po příbuzné v přímé řadě (sourozenec, manžel, švagr, tchán))
 • Dokládání účelu

  koupě:

  • kupní smlouva
  • list vlastnictví prodávajícího
  • následně nový LV na dlužníka

  výstavba:

  • LV k pozemku
  • stav. povolení
  • sml. o dílo se stav. firmou + fin. rozpočet
  • násl.LV nového majitele + plat. doklady

  rekonstrukce:

  • stav. povolení nebo ohlášení drobné stavby
  • LV nebo nájemní smlouva
  • smlouva o dílo
  • násl. platební doklady
 • Bonita

  se zjišťuje u

  • rodiny dlužníka
  • rodiny spoludlužníka
  • rodiny ručitele

  min. bonita – nároky na bonitu jsou nastaveny u spořitelen různě, často velmi záleží na parametrech již založeného spoření, v určitých případech je možno i bez doložení příjmů

  doložení příjmů

  • potvrzení o příjmu zaměstnance
  • daňové přiznání potvrzení FÚ + bezdlužnost
  • doklady k důchodu a soc dávkám, alimentům apod.
 • Zajištění
  • nemovitost LV, odhad, poj. sml., zástavní právo pro SS
  • vklad (vinkulace) – smlouva o vkladu a výpis z účtu
  • prohlášení ručitele (věk a bonita, ručí za celý závazek)
  • bankovní záruka

  zajištění úvěrů a překlenovacích úvěrů mají spořitelny stanoveno různě, nezajištěnou částku od 50 000 Kč do 300 000 Kč ( + naspořenou částku, je-li nějaká) je možno čerpat bez zajištění ručitelem či nemovitostí. V případě, že má klient stavební spoření založeno zaleží výše celkové částky, kterou může čerpat bez zajištění na parametrech, kterých během spoření dosáhl.

 • Pojištění
  • nemovitosti – je –li předmětem zástavy
  • klienta dle parametrů produktu
 • Čerpání
  • jednorázově
  • postupně až 24 měsíců
 • Děti
  • s naspořenou částkou až do 18 let věku dítěte disponuje rodič
  • úvěr na dítě pouze se svolením opatrovnického soudu
 • Odpočet úroků z úvěru ze základu daně
  • Stavební spořitelna zasílá klientovi předběžně potvrzení o předpokládaných úrocích a jedenkrát ročně výpis skutečně zaplacených úroků
 • Překlenovací úvěr
  • od nulové akontace
  • zapůjčena celá cílová částka
  • na konto úvěru - splátka úroků z celé výše CČ
  • na konto stavebního spoření - úložky (min0,3% z CČ./měs.) do výše 40% CČ.
  • Vklad je úročen dle smlouvy a je připisována státní podpora (je-li nárok)
  • Výše úrokové sazby je garantována 6 let.

  Po splnění podmínek (40% cílové částky, min.2 roky spoření, hodnotící číslo) dojde k přidělení klasického ÚSS, vklad uhradí část jistiny ( cca 40%), zbytek se splácí jako klasický úvěr (včetně výše úroků garantované ve smlouvě o stavebním spoření)

Kreditní karty

Kreditní karta je karta vydaná k úvěrovému účtu. Z něj je možno dle smlouvy čerpat prostředky dle potřeby klienta do výše limitu stanoveného smlouvou. Karta funguje jako platební a je s ní možno vybírat i hotovost z bankomatů.

Parametry:

 • Platnost 3 roky
 • Úroková sazba 19,8% p.a
 • Možnost využít až 45 dnů bezúročné období
 • Výše povinných splátek – min 5%, lze libovolně regulovat
 • Maximální pohodlí a bezpečí při placení za zboží a služby
 • Možnost vybírat hotovost (ATM,CA) doma i v zahraničí
 • Pohotová finanční rezerva (24 hodin denně)
 • Plní všechny funkce běžné platební karty, umožňuje opakovaně čerpat úvěr
 • Možnost rychlé okamžité půjčky 24 hodin denně
 • Pokud je dlužná částka 100%ně vyrovnána k datu splatnosti, získávám bezúročnou půjčku

Splátky:

 • Najednou s využitím bezúročného období v délce až 45 dnů (vztahuje se na platby u obchodníků) tj. pokud klient uhradí 100% částky vyčerpané v předchozím účetním cyklu do stanoveného data, tj. vyrovná kartový účet na „nulu“, nebude mu účtován úrok za bezhotovostní platbu
 • Po částech s minimální splátkou 5% z dlužné částky

Podmínky:

 • Potvrzení o příjmu
 • Příjem min. 10 tis. Kč – úvěrový limit 10.000 – 39.000 Kč
 • Příjem: min. 14 tis. Kč - úvěrový limit 20.000 – 149.000 Kč

Spotřebitelské úvěry

Hotovostní úvěry

 • operativní řešení pro úhradu jakéhokoliv druhu zboží, služeb, závazků k jiným osobám, aniž by bylo sledováno použití půjčených prostředků
 • úvěr lze získat bez složitého dokladování splnění takto stanovených podmínek
 • úvěr lze zajistit jakýmkoliv zajišťovacím instrumentem s přihlédnutím k výši úvěru
 • úvěrem lze vhodně doplnit úvěry na nemovitý majetek a úvěry spotřebitelské, produkty hypotečního úvěrování a úvěrové produkty stavebního spoření (jako doplnění finančních prostředků na daný účel či ke složení zálohy na cenu předmětu koupě, kdy mezi smluvními stranami k uzavření smlouvy zatím nedošlo a na zbytek kupní ceny klient po uzavření smlouvy využije účelový úvěr apod.)
 • Příjemce úvěru
  • fyzická osoba - občan ČR s trvalým pobytem na území ČR
  • fyzická osoba - cizí státní příslušník s povoleným  trvalým pobytem na území ČR (tuzemec)
  • fyzická osoba - cizozemec, tj. občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v zahraničí (přechodný pobyt na území ČR s dlouhodobým vízem)
 • Účel úvěru
  • na pořízení jakéhokoliv druhu zboží, služeb, na úhradu závazků k jiným osobám
  • použití půjčených prostředků se nesleduje
 • Výše úvěru
  • výše úvěru není obecně stanovena, řídí se úvěrovou potřebou klienta a jeho schopností splatit úvěr ve sjednané lhůtě
 • Splatnost úvěru
  • krátkodobý - do 1 roku
  • střednědobý - do 5 let
  • dlouhodobý – do 6 let
  • lhůta splatnosti úvěru počíná běžet od data uzavření smlouvy o úvěru
 • Úroková sazba
  • úroková sazba je pevná po celou dobu splatnosti úvěru (cca 10-15%)
 • Zajištění úvěru
  • zástavní právo k nemovitosti
  • ručitelský závazek další osoby
  • zástavní právo k pohledávce
  • kombinace výše uvedených způsobů zajištění
  • do určité částky bez zajištění
 • Čerpání úvěru
  • Hotově na pokladně banky nebo bezhotovostním převodem na účet
 • Splácení úvěru
  • Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními ve lhůtách sjednaných ve smlouvě o úvěru
  • U většiny lze kdykoliv složit mimořádnou splátku či úvěr doplatit bez sankcí

Spotřebitelské úvěry

 • Operativní řešení pro úhradu širokého spektra nákladů osobní spotřeby, a to i formou postupného čerpání úvěru
 • úvěr lze získat bez složitého dokladování splnění takto stanovených podmínek
 • úvěr lze zajistit jakýmkoliv zajišťovacím instrumentem s přihlédnutím k výši úvěru
 • při splnění zákonných podmínek lze uplatnit odpočet úroků ze základu daně z příjmů (srovnatelnost s klasickými hypotečními úvěry i s úvěrovými produkty stavebního spoření)
 • úvěrem lze vhodně doplnit úvěry na nemovitý majetek, produkty hypotečního úvěrování a úvěrové produkty stavebního spoření (např. při vybavení nemovitosti bytovým zařízením a dalším spotřebním zbožím)
 • Příjemce úvěru
  • fyzická osoba - občan ČR s trvalým pobytem na území ČR
  • fyzická osoba - cizí státní příslušník s povoleným  trvalým pobytem na území ČR (tuzemec)
  • fyzická osoba - cizozemec, tj. občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v zahraničí (přechodný pobyt na území ČR s dlouhodobým vízem)
 • Účel úvěru
  • na nákup spotřebních předmětů (včetně úhrady nákladů za dodávku zboží a jeho instalaci), nových i ojetých automobilů
  • na zaplacení služeb
  • na úhradu nákladů spojených s modernizací bytu či domu (pořízení stavebního materiálu a zařizovacích předmětů včetně úhrady prací dodavatele), které nelze řešit poskytnutím úvěru na nemovitý majetek
  • na úhradu dalších nákladů osobní spotřeby (dovolená, léčebný nebo lázeňský pobyt, studium v zahraničí apod.)
  • na úhradu jiných závazků (např. vypořádání zaniklého SJM, dědiců, úhrada soudních a notářských poplatků, finanční vyrovnání mezi občany při převodu užívacího práva k  bytu, koupě předmětů osobní spotřeby mezi občany)
  • na úhradu členského podílu v bytovém družstvu nebo družstvu nájemníků bytových a nebytových jednotek (garáže), úhrada investičního úvěru při bezúplatném převodu družstevního bytu do vlastnictví občana
  • na úhradu závazků vůči obci v souvislosti s výstavbou nových obecních bytů či modernizací a rekonstrukcí bytového fondu obce (např. tzv. předplacení nájemného se závazkem obce o uzavření budoucí nájemní či kupní smlouvy na byt)
 • Výše úvěru
  • výše úvěru není obecně stanovena, řídí se úvěrovou potřebou klienta a jeho schopností splatit úvěr ve sjednané lhůtě
  • horní hranice úvěru je pouze limitována cenou či výší závazku klienta vyplývající z dokladů (faktur, smluvních ujednání či úředních rozhodnutí) předložených k doložení účelu úvěru
 • Splatnost úvěru
  • krátkodobý - do 1 roku
  • střednědobý - do 5 let
  • dlouhodobý - do 10 let
  • lhůta splatnosti úvěru počíná běžet od data uzavření smlouvy o úvěru
 • Úroková sazba
  • úroková sazba je pevná po celou dobu splatnosti úvěru (7,8-10%)
 • Zajištění úvěru
  • zástavní právo k nemovitosti
  • ručitelský závazek další osoby
  • zástavní právo k pohledávce
  • kombinace výše uvedených způsobů zajištění
  • u úvěrů do částky 100 tis. Kč při splnění podmínek spořitelny bez zajištění
 • Čerpání úvěru
  • jednorázově či postupně dle účelu
  • zpravidla bezhotovostně (úhradou faktury na účet dodavatele či obchodníka, úhradou kupní ceny na účet prodávajícího, šekem)
  • doba čerpání je sjednávána individuálně v souladu s účelem úvěru
 • Splácení úvěru
  • úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami
  • k úhradě úvěru lze kdykoliv složit mimořádnou splátku či úvěr doplatit bez sankcí
 • Podklady k úvěru
  • Potvrzení o příjmu všech zainteresovaných osob
  • Doklady k zajištění úvěru (např. zástava nemovitosti)

Hypoteční úvěry

 • Zákonné podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

  Základní pravidla pro poskytování hypotečních úvěrů a vydávání hypotečních zástavních listů stanoví zejména zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

  Hypotečním úvěrem je úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitosti na území České republiky, nebo na její výstavbu či pořízení a jehož splácení je zajištěno zástavním právem k této i rozestavěné nebo jiné nemovitosti na území České republiky.

  Nemovitostmi jsou ve smyslu § 119 odst. 2), občanského zákoníku pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Jedná se o taxativní výčet jaké věci, v právním slova smyslu, lze považovat za nemovitosti. To znamená že věci, které nelze kvalifikovat jako nemovitosti, jsou věcmi movitými.

  Ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., (§ 3 odst. 2) jsou také byty a nebytové prostory považovány za nemovitosti.

 • Zástavní právo a omezení převodu nemovitosti

  Na nemovitostech, které slouží jako zajištění hypotečního úvěru, nesmí ke dni uzavření smlouvy o hypotečním úvěru váznout žádné jiné zástavní právo třetí osoby a ani převod této nemovitosti nesmí být podle dříve platné právní úpravy omezen, s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou podle zvláštního zákona (zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů).

  Zástavní právo nebo omezení převodu nemovitosti, tedy skutečnosti, které brání poskytnutí hypotečního úvěru, jsou zapsány na výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví v části C "Omezení vlastnického práva".

  Věcné břemeno - právo doživotního užívání, právo cesty atd., nebo předkupní právo - není skutečností, pro kterou nelze hypoteční úvěrový obchod sjednat. Tyto skutečnosti však mohou mít vliv na stanovení ceny obvyklé nemovitosti (odhad ceny nemovitosti).

  Zástavou nemůže být nemovitost, která není v OV (družstevní, státní byt apod.), bytová jednotka, která není vymezena na LV (prohlášením vlastníka apod.), ani ideální část nemovitosti (id. polovina RD)!

 • Splacení pohledávky třetí osoby

  Nemovitost se nepovažuje za zatíženou dříve vzniklým zástavním právem, nebo omezením převodu nemovitosti, jestliže takto zajištěná pohledávka třetí osoby zanikne v důsledku použití hypotečního úvěru k jejímu splacení.

 • Základní způsob financování hypotečních úvěrů

  Zákon č. 530/1990 Sb., dále v § 15 odst. 1) stanoví, že pro řádné krytí hypotečních listů mohou být použity pouze pohledávky z hypotečních úvěrů nepřevyšujících 70% ceny zastavených nemovitostí.

 • Účel úvěru

  Mezi účely úvěru patří:

  • Koupě nemovitosti do vlastnictví;
  • Koupě spoluvlastnického podílu nemovitosti;
  • Koupě stavebního pozemku (pozemku určeného k výstavbě nemovitosti );
  • Výstavba, dostavba, přístavba, nástavba nemovitosti;
  • Rekonstrukce, modernizace, oprava nemovitosti;
  • Splacení dříve poskytnutých úvěru, které byly použity na investice do nemovitosti;
  • Vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti.

  Bez doložení účelu, tzv. „Amerika“, úvěr musí být dostatečně zajištěn nemovitostí na bydlení, kratší doba splatnosti – 20 let, vyšší ú.s., na bonitu zvýšené nároky nejsou ,max.do 80% hodnoty nemovitosti

 • Bonita

  Nároky jednotlivých bank na bonitu klientů se různí, způsob hodnocení a uznatelnosti příjmů a výdajů má též určité odlišnosti.

  Obecně však platí, že příjmy musí vykazovat trvalost a stabilitu, do výdajů patří veškeré povinné platby, zejména splátky, dále pak také ŽM žadatelů a rodinných příslušníků, někdy je ŽM navýšeno určitým koeficientem.

  Existují též speciální hypoteční produkty u kterých se bonita nedokládá, jsou dražší a úvěr musí být dokonale zajištěn nemovitostí ( banka půjčí do 50 % )-tzv.hypotéka bez prokazování příjmů

 • Výše úvěru

  Minimální výše úvěru od 200 000 Kč (lze snížit při „nedočerpání“ úvěru)

  Maximální výše úvěru – je limitována 70% až 120 % ceny obvyklé zastavených nemovitostí a schopností klienta splácet úvěr. (dle metodiky příslušné banky)

 • Oceňování nemovitostí

  Stanovení ceny obvyklé nemovitosti pro účely projednávání hypotečních úvěrů provádějí obecně externí znalci uvedení v Seznamu znalců banky nebo interní znalci banky.

 • Úroková sazba

  Fixní – pevná sazba po období, které si klient zvolí. V zásadě je vždy nabízena pevná sazba na období čerpání i splácení a klient má možnost volit období fixace 1 rok až 20 let (fixace délky platnosti úrokové sazby vždy na celé roky).

  Úrokovou sazbu klient fixuje podpisem smlouvy o hypotečním úvěru

  Na Pribor – sazba, která je měsíčně aktualizována dle indexu „Pribor“

  Progresivní a regresivní splácení (dle metodiky příslušné banky)

 • Změny úrokových sazeb

  Úroková sazba se mění vždy po skončení období, na něž byla sazba fixována, nebo měsíčně dle burzovního indexu. (dle metodiky příslušné banky)

 • Doba splatnosti

  Minimální doba splatnosti hypotečního úvěru činí 5 let

  Maximální doba splatnosti hypotečního úvěru činí 30 let, (HB 40 let ) max do 65 let (HB a RB do 70 let ) věku dlužníka.

  Změnu doby splatnosti hypotečního úvěru je možné provést na základě žádosti klienta. Tento požadavek klienta je považován za změnu podmínek smlouvy o hypotečním úvěru ze strany klienta a řeší se zpoplatněným dodatkem k úvěrové smlouvě.

 • Způsob splácení úvěru

  Hypoteční úvěr se platí v pravidelných měsíčních splátkách dle smlouvy o hypotečním úvěru. Splácení úroků i jistiny začíná následující měsíc po ukončení čerpání. Po dobu čerpání klient platí pouze úroky z vyčerpané částky úvěru.

 • Předčasné splacení úvěru

  Klient muže splatit část nebo celý úvěr v jiném než sjednaném termínu pouze na základě písemné žádosti. Pokud tak klient hodlá učinit k datu ukončení platnosti úrokové sazby, není tato změna podmínek smlouvy o hypotečním úvěru žádným způsobem sankcionována. Pokud tak klient hodlá učinit k jinému datu, než k datu ukončení platnosti úrokové sazby, bude ve většině případů klientovi bankou vyměřena sankce za předčasné splacení úvěru tzv. storno poplatek a poplatek za změnu podmínek smlouvy ze strany klienta.

 • Rychlost zpracování

  Proces schvalovacího řízení bývá u standartních případů ukončen do 10 pracovních dnů od předání veškeré dokumentace klientem (t.j. kompletní vyplněná Žádost klienta včetně všech potřebných dokumentů).

  Poplatky související s poskytnutím hypotečního úvěru

  Poplatky bance za služby související s poskytováním hypotečních úvěrů se účtují podle sazebníku banky, od 0,7% do 1,0% z výše úvěru + správa a vedení účtu, odhad. Poplatek za zpracování úvěru je splatný při podpisu smlouvy o hypotečním úvěru v plné výši, některé banky umožňují rozložit poplatek do úvěru (navýšit úvěr).

 • Pojištění nemovitosti

  Banka vyžaduje u nemovitostí, které jsou pojistitelné (např. pozemek není pojistitelný) pojištění nemovitosti a zástavu pohledávek z pojistného plnění ve prospěch banky (na formuláři banky). Pojištění je vyžadováno u nemovitostí, které slouží k zajištění hypotečního úvěru, a také nemovitostí, které jsou objektem úvěru. U pojištění nemovitosti je nutné vyžadovat pojistnou smlouvu, která v rozsahu pojištění obsahuje alespoň pojištění těchto rizik:

  • pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí (požár, výbuch, vichřice, potopa, záplava apod.)
  • pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou unikající z vodovodních zařízení.

  Předložení dokladů o pojištění předmětu zajištění a objektu úvěru, jakož i vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky patří mezi základní podmínky čerpání úvěru. Nemovitosti by měly být pojištěny takovým typem pojištění a na takovou částku, aby v případě pojistné události pojišťovna poskytla nejvyšší objektivně možné plnění.

  Po vkladu jednotlivých bytových jednotek do katastru nemovitostí je klient povinen svoji nemovitost pojistit a zároveň zřídit vinkulaci pojistného plnění ve prospěch banky. Toto bude uvedeno ve Smlouvě o hypotečním úvěru.

 • Pojištění klienta

  Životní pojištění

  Uzavření životního pojištění není vyžadováno plošně u všech klientů.

  Uzavření životního pojištění bude požadováno dle posouzení celého úvěrového obchodu. Hlediskem, zda vyžadovat uzavření životního pojištění, může být např. počet dlužníků, věk klienta, profese klienta, kvalita zajištění hypotečního úvěru.

  Některé banky nevyžadují životní pojištění za žádných okolností.

  Při sjednávání hypotečních úvěrů je pro stanovení požadavku na uzavření životního pojištění nutno vycházet z posouzení celého úvěrového obchodu a rizik vyplývajících z tohoto obchodu. Smlouva o životním pojištění musí být sjednána zpravidla na celou dobu splatnosti hypotečního úvěru, a to tak, aby z případného pojistného plnění byla pokryta zpravidla celá pohledávka ze sjednaného hypotečního úvěru.

  Uspokojení pohledávky věřitele z životního pojištění lze zabezpečit vinkulací pojistného plnění ve prospěch banky .

  Čerpání úvěru bude umožněno po prokázání přijetí klienta do pojištění a stanovení banky oprávněnou osobou v pojistné smlouvě nebo provedení vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky, případně použití obou těchto možností současně. Při vinkulaci pojistného plnění i při stanovení banky oprávněnou osobou musí být zajištěno, aby banka byla určena jako první v pořadí v případě výplaty pojistného plnění (s výjimkou, kdy účelem úvěru je splacení dříve poskytnutého úvěru – v těchto případech může být banka dočasně uvedena ve druhém pořadí).

 • Další možnosti pojištění klienta

  Je možno uzavřít i jiný druh pojištění snižující rizika spojená se splácením úvěru ve vztahu k osobě klienta. Jedná se zejména o pojištění denních dávek v době nemoci nebo po úraze, pojištění pro případ ztráty zaměstnání apod. Toto pojištění je ale již finančně dosti náročné.

Zpět na obsah
|
Pokračovat


Sdílet tuto stránku / doporučit web