Daně

Základní přehled o daních souvisejících s prodejem, koupí a darováním nemovitostí v České republice.

Obsah

  1. Daň z převodu nemovitostí
  2. Daň z nemovitosti
  3. Daň z příjmů
  4. Darovací daň
  5. Daně při „prodeji“ družstevního bytu

4. Darovací daň

zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Pozor, od 1.1.2008 velké změní u darovací (i dědické) dani.

Darování nemovitosti je přímo spojeno pouze s jedinou daní, kterou je daň darovací. Daň z převodu nemovitostí se při darování nehradí (princip – jedna věc se nedaní dvakrát, zamezení dvojitého zdanění).

Obecně lze říci, že daní darovací se zdaňuje bezúplatné nabytí majetku, kterým se rozumí nemovitost, movitý majetek či jiný majetkový prospěch. Subjekt, který je v pozici obdarovaného (nabyvatele) je z pohledu zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí poplatníkem této daně. Dárce je pouze v pozici ručitele. Nabytí nemovitosti darováním je předmětem daně darovací včetně případného věcného břemene či obdobného práva, které bylo současně s bezúplatným převodem nemovitosti zřízeno. 

Cenou nemovitosti při jejím darování se rozumí cena zjištěná dle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí majetku.

Převzetí dluhu spojené s nemovitostí

Při určování základu daně darovací v rámci darování nemovitosti je také nutno brát v úvahu, že tento základ je dán jako rozdíl ceny nemovitosti a prokázaných dluhů (případně ceny jiných povinností), které se váží k předmětu daně, zaokrouhlený na celá sta nahoru. Typickým příkladem je hypoteční úvěr, který je danou nemovitostí zajištěn, a který je převzat obdarovaným při darování dané nemovitosti a vše je tímto způsobem vymezeno i v darovací smlouvě.

 

Vymezení skupin a osvobození od daně

Obdobně jako u dalších daní vybíraných v České republice, existují i u daně darovací případy, kdy dochází k osvobození od placení této daně. Osvobození je v tomto případě úzce spojeno s vymezením tzv. příbuzenských vztahů. Vymezení jednotlivých příbuzenských skupin je následující:

 
  • Do I. skupiny obdarovaných patří příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé.
  • Do II. skupiny obdarovaných patří příbuzní v radě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety. Ovšem, pozor, tento výčet osob v řadě pobočné je taxativní, proto jej nelze dále rozšiřovat. Dále do této skupiny patří také manželé dětí (zeť, snacha), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchýně), manželé rodičů (nevlastní rodiče) a osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce.
  • Do III. skupiny obdarovaných patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

Dle zákona je od daně darovací osvobozeno veškeré bezúplatně nabytí majetku, tedy i nemovitosti, mezi osobami zařazenými do I. a II. skupiny. U poplatníků daně zařazených do III. skupiny není částečné osvobození v případě darování nemovitosti možné, na rozdíl od movitého majetku.

Tedy: daň darovací (i dědická) se při darování (dědění) mezi příbuznými od 1.1.2008 neplatí!

 

Sazba daně

Sazba daně darovací pro případ darování nemovitosti mezi osobami zařazenými do III. skupiny vychází z uvedených intervalů základu daně:

 
Od KčDo Kčsazba daně
010000007,00%
1 000 0002 000 00070 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč
2 000 0005 000 000160 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 2 000 000 Kč
5 000 0007 000 000520 000 Kč a 15,0 % ze základu přesahujícího 5 000 000 Kč
7 000 00010 000 000820 000 Kč a 18,0 % ze základu přesahujícího 7 000 000 Kč
10 000 00020 000 0001 360 000 Kč a 21.U % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč
20 000 00030 000 0003 460 000 Kč a 25,0 % ze základu přesahujícího 20 000 000 Kč
30 000 00040 000 0005 960 000 Kč a 30,0 % ze základu přesahujícího 30 000 000 Kč
40 000 00050 000 0008 960 000 Kč a 35,0 % ze základu přesahujícího 40 000 000 Kč
50 000 000a více12 460 000 Kč a 40,0 % ze základu přesahujícího 50 000 000 Kč
 

Vlastní výpočet daňové povinnosti je již jednoduchou záležitostí. Konečná výše daně darovací při darování nemovitostí je stanovena jako hodnota vypočtená dle uvedené tabulky zaokrouhlená na celé koruny směrem nahoru.

 

Praktický příklad

Pan Novák daroval pan Dvořákovi (fyzická osoba bez jakéhokoliv příbuzenského vztahu) rekreační chatu v ceně 500 000 Kč dle posudku znalce. Na dané nemovitosti k okamžiku darování vázne dluh ve výši 100 000 Kč, který pan Dvořák převezme.

 

Základem daně darovací je pak rozdíl výše uvedených peněžních hodnot a výsledkem je částka 400 000 Kč.

Daň darovací vyměřená finančním úřadem bude činit 28 000 Kč.

 

Daňové přiznání

Daňového přiznání se nevyžaduje k dani darovací (nebo k dani dědické) při nabytí majetku osobami zařazenými do I. a II. skupiny poplatníků!

V ostatních případech musí poplatník podat daňové přiznání k dani darovací místně příslušnému správci v jehož obvodu se předmětná nemovitost nachází do 30 dní. Počátek této lhůty je stanoven dvěma způsoby v závislosti na tom, zdali je předmětná nemovitost evidována k katastru nemovitostí či nikoliv. Konkrétně se jedná o následující dva způsoby stanovení počátku 30 denní lhůty pro podání daňového přiznání:

 
  • Lhůta 30 dní běží ode dne doručení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti (včetně případného věcného břemene) s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí.
  • Lhůta 30 dní běží ode dne, kdy nabyla účinnost smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí.

Na základě podaného daňového přiznání a dle výsledku vyměřovacího řízení vypočte a vyměří správce daně daň formou platebního výměru. Poplatník daně je povinen vyměřenou daň zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen platební výměr o vyměření daně, a pokud činí měně než 100 Kč, tak se daň neplatí. V případě osvobození darování nemovitosti od daně darovací (I. a II. skupina) se daňové přiznání nepodává. Obdarovaný a dárce by ovšem neměli zapomenout na podání přiznání k dani z nemovitostí, ve kterém bude uveden nový vlastník předmětné nemovitosti, resp. poplatník této daně.

Zpět na obsah


Sdílet tuto stránku / doporučit web